Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.1s.EFR.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Przedmiotem ekofizjologii roślin jest badanie powiązań pomiędzy organizmami i ich wyższymi poziomami organizacji oraz środowiskiem. Zadaniem tej nauki jest określenie reakcji organizmów na czynniki środowiska i ich zmiany. Uczestnicy kursu poznają związki pomiędzy organizmami roślinnymi i czynnikami środowiska mogą też zrozumieć związki pomiędzy środowiskiem a budową i procesami fizjologicznymi pojedynczych organizmów roślinnych a także ich zbiorowiskami.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godzin)

1. Podstawowe pojęcia ekologiczne: osobnik, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, biom, biosfera. Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów oraz zależności pokarmowe (łańcuchy i sieci troficzne)

2. Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na organizmy. Adaptacje organizmów do środowiska. Interakcje biotyczne: symbioza, pasożytnictwo, konkurencja, drapieżnictwo, amensalizm, komensalizm, allelopatia

3. Charakterystyka wybranych biomów kuli ziemskiej. Najważniejsze zagrożenia bioróżnorodności (fragmentacja siedlisk, inwazje biologiczne)

4. Ekologiczna rola promieniowania słonecznego. Promieniowanie i produktywność roślin. Stosunki cieplne w środowisku

5. Bilans wody w siedlisku. Gospodarka wodna roślin. Ekologiczne typy gospodarki wodnej

6. Ekologiczne funkcje różnych czynników: pH, CO2, pokarmy mineralne, zasolenie gleb

7. Współdziałanie czynników środowiska

ĆWICZENIA LABORATORYJNE (15 godzin)

1. Wpływ temperatury, oświetlenia i CO2 na intensywność wymiany gazowej C3 i C4

2. Wykazanie zależności przepływu strumieni energii przez PSII od wybranych czynników stresowych

3. Wpływ światła, temperatury i azotu w na syntezę chlorofilu a i b w liściach

4. Wpływ następczy niskiej temperatury na asymilację CO2 gatunków wrażliwych i odpornych

5. Wpływ suszy glebowej na gospodarkę wodną roślin

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lewak S., Kopcewicz J., 2009. Fizjologia roślin – wprowadzenie. PWN, Warszawa.

Górecki R., S. Grzesiuk (red.). 2002. Fizjologia plonowania roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 2015. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczna reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ciereszko I. 2000. Wzrost i metabolizm roślin w warunkach deficytu fosforu. Kosmos 49: 179-189.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- powiązania pomiędzy roślinami a środowiskiem

- podstawowe procesy ekologiczne zachodzące z udziałem roślin

- zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych płynące z działalności człowieka

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakre¬sie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla stu¬diowanego kierunku studiów

- planować i wykonywać zadania badawcze pod kie¬runkiem opiekuna naukowego

- zbierać i interpretować dane empiryczne oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru - udział oceny w ocenie końcowej modułu wynosi 60%

Ćwiczenia: sprawozdania (opracowania) z ćwiczeń - udział oceny w ocenie końcowej modułu wynosi 40%

a/ Pisemne sprawdziany:

ocena bd: (wiedza) wymaga znajomości zależności organizmy - środowisko oraz kompleksowej analizy mechanizmów

(umiejętności) słuchacz stosuje narzędzia do badań, porównuje je oraz dobiera do rozwiązania konkretnego problemu

ocena db: (wiedza) słuchacz potrafi wymienić zależności organizmy - środowisko i analizować podstawowe mechanizmy

(umiejętności) student stosuje narzędzia badawcze i porównuje ich przydatność

ocena dost: (wiedza) słuchacz wymienia przykłady zależności organizmy- środowisko, ale nie analizuje tych mechanizmów

(umiejętności) wymagane jest znajomość kilku narzędzi badań ekofizjologicznych

ocena ndst (wiedza) uczestnik kursu nie wymienia podstawowych zależności środowisko-organizmy

(umiejętności) nie zna narzędzi do badań ekofizjologicznych

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna

a/zaliczenie zadań i raportu z ćwiczeń praktycznych

b/ ocena podsumowująca: test jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)