Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.1s.BIZ.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu: Celem nauczania jest zapoznanie studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia, specjalności Biotechnologia stosowana z podstawowymi zagadnieniami współczesnej biotechnologii zwierząt. W czasie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznani zostaną z metodami wykorzystywanymi w badaniach naukowych związanych z tą dziedziną nauki.

Efekt kształcenia: rozumienie podstawowych pojęć związanych z biotechnologią zwierząt; umiejętność przeprowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem komórek, tkanek i całych organizmów; znajomość nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach z zakresu biotechnologii zwierząt.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Molekularne podstawy determinacji płci i różnicowania płciowego ryb, ptaków i ssaków - 2 godz.

2. Biotechnologiczne metody rozrodu ryb - 2 godz.

3. Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków - 2 godz.

4. Transgeneza u ptaków- 2 godz.

5. Genomika funkcjonalna i jej zastosowanie w biotechnologii zwierząt - 2 godz.

6. Metoda hodowli komórek in vitro – (historia, rodzaje hodowli, podstawowe zagadnienia metodyczne) - 2 godz.

7. Hodowle pierwotne i linie komórkowe - 2 godz.

8. Komórki macierzyste - 2 godz.

9. Hodowle narządowe i medycyna regeneracyjna - 2 godz.

10. Zastosowanie hodowli komórek w badaniach - 2 godz.

11. Metody pozaustrojowej produkcji zarodków - 2 godz.

12. Produkcja zwierząt klonalnych i transgenicznych - 2 godz.

13. Metody transplantacji zarodków uzyskiwanych in vivo i in vitro - 2 godz.

14. Podstawy nutrigenomiki - 2 godz.

15. Wykorzystanie biologii molekularnej w badaniach nad żywieniem zwierząt - 2 godz.

Tematy ćwiczeń:

1. Metody przyżyciowego pobierania oocytów ryb i oznaczanie ich dojrzałości; Rozwój embrionalny ryb - wykorzystanie w badaniach biotechnologicznych - 5 godz,

2. Pozyskiwanie i dojrzewanie in vitro oocytów oraz konserwacja gamet i zarodków - 5 godz.

3. Wykrywanie apoptozy w komórkach zwierzęcych za pomocą metody TUNEL - 5 godz.

4. Hodowla komórek i oocytów: a) hodowla pierwotna komórek ziarnistych i komórek osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego świni; b) hodowla oocytów w kroplach - 5 godz.

5. Linie komórkowe: a) wyprowadzanie linii komórkowej z aorty – hodowla eksplantów; b) linie komórkowe: zmiana pożywki, pasaż, mrożenie - 5 godz.

6. Metody badawcze stosowane w żywieniu zwierząt i nutrigenomice.

Literatura:

Literatura zalecana

1. Davis J.M. Basic cell culture. Oxford University Press. 2001.

2. Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss, 2001.

3. Fundamental techniques in cell culture. A laboratory handbook. SIGMA. 2002.

4. Jakoby W.B., Pastan. I.H. Cell culture for biochemists. 2nd Edition. Elsevier 1990

5. Stokłosowa S. Three dimensional tissue and organ models in vitro: their application in basic and practical research. Fol. Histoch. Cytobiol. 39: 91-96, 2001.

6. Stokłosowa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004

7. J. Bishop. Ssaki transgeniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

8. Bal Jerzy, Biologia molekularna w medycynie, Elementy genetyki klinicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

9. Hrabia A., Shimada K., Rząsa J., Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków, Medycyna Weterynaryjna, 63, 632-634, 2007.

10. Sechman A. Molekularne mechanizmy determinacji płci u ptaków. Medycyna Weterynaryjna, 61, 19-23, 2005.

11. Bielański W, Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków,1997

12. Praca zbiorowa pod redakcją L. Zwierzchowskiego: Biotechnologia zwierząt. PWN, Warszawa, 1997

13. R. Brigelius-Flohe i H-G. Joost Nutritional Genomics. Impact on Health and Disease. Wiley-Vch Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2006.

14. Zakęś Z., Wolnicki J., Demska-Zakęś K., Kamiński R., Ulikowski D. Biotechnologia w akwakulturze. Wydawnictwo IRS, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia embriologii i rozwoju zarodkowego ryb, ptaków i ssaków; proces determinacji i różnicowania płciowego ryb, ptaków i ssaków; opisuje metody transgenezy;

- zagadnienia dotyczące manipulacji na komórkach zwierzęcych i gametach; zna podstawowe metody hodowli linii komórkowych i komórek macierzystych;

- metody pozaustrojowej produkcji zarodków, uzyskiwania zwierząt transgenicznych i metod transplantacji zarodków;

- podstawowe pojęcia z zakresu nutrigenomiki oraz wykorzystania biologii molekularnej w badaniach nad żywieniem zwierząt.

- pojęcia z zakresu genomiki funkcjonalnej oraz metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli zwierząt

Umiejętności

Absolwent potrafi:

- przyżyciowo pobrać oocyty ryb i oznaczyć ich dojrzałość; potrafi opisać poszczególne stadia rozwoju embrionalnego ryb i je wykorzystać w badaniach biotechnologicznych;

- stosować odpowiednie metody laboratoryjne do analizy procesu apoptozy komórek zwierzęcych;

- prowadzić hodowlę pierwotną komórek ziarnistych i komórek osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego oraz hodowlę oocytów w kroplach;

- wyprowadzić linię komórkową z aorty; potrafi przeprowadzić hodowla eksplantów; przeprowadza eksperymenty z zastosowaniem linii komórkowych;

- posłużyć się poubojowymi metodami pozyskiwania oocytów, potrafi ocenić ich przydatność do hodowli in vivo; posługuje się metodami konserwacji gamet i zarodków;

- dobrać i stosować odpowiednie metody badawcze z zakresu żywienia zwierząt i nutrigenomiki

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

- pracy w grupie i kierowania małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne;

- posiada świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających z stosowania poznanych metod badawczych;

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów biotechnologicznych na zwierzętach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%.

ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)