Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium i praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s7.SPDI2.SI.ATRXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji pracy dyplomowej oraz kontrola stanu jej wykonania. Równocześnie stanowi ono formę przygotowania do kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu techniki rolniczej i leśnej.

Pełny opis:

Student zna znaczenie techniki rolniczej i leśnej oraz jej wpływ na środowisko. Student ma umiejętność prezentowania w sposób ustny prac związanych z techniką rolniczą i leśną. Student potrafi prowadzić dyskusje, wysuwać argumenty dotyczące badań naukowych z zakresu techniki rolniczej i leśnej. Student ma umiejętność pisania prac naukowych związanych z techniką rolniczą i leśną. Student ma świadomość wpływu techniki rolniczej i leśnej na środowisko, a także świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje.

W ramach prezentacji na seminarium studenci, realizujący projekt inżynierski, zaznajomieni zostaną z podstawowymi wymogami projektowania i korzystaniem z literatury technicznej oraz niezbędnych aktów prawnych oraz norm. Przedstawione zostaną również zasady oceny projektu inżynierskiego i przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Studenci realizujący pracę z zakresu analizy studium przypadku zaznajomieni zostaną ze sposobem opisu rozpatrywanego przypadku wraz z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i graficznych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotów kursowych. W ramach zakresu prac badawczych, słuchacze zaznajomieni zostaną z przykładowymi wynikami eksperymentów, przeprowadzoną dyskusją błędów oraz statystyczną analizą otrzymanych wyników. Student uzyska kompetencje z zakresu pozyskiwania informacje z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przy użyciu technik klasycznych i multimedialnych.

Literatura:

1. Weiner J. 2009 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych PWN, Warszawa

2. Matthews, J.R., Matthews, R.W. 2010 Successful ScientificWriting. Cambridge University Press„ Cambridge, UK

3. Gambarelli, G., Łucki, Z. 1995 Jak przygotować prace dyplomowa lub doktorska Universitas, Kraków

4. Kozłowski R. 2009 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. WKP, Warszawa

5. PN-ISO 690:2002 2002 Dokumentacja Przypisy bibliograficzne Zawartość, forma i struktura PKN, Warszawa

6. PN-ISO 690 2002 2002 Informacja i dokumentacja Przypisy bibliograficzne Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Efekty uczenia się:

OG1_W06 Zna zjawiska ekonomiczne, społeczne oraz uwarunkowania prawne

OG1_W12 Zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego oraz zagrożenia związane z techniką rolniczą i leśną

OG1_W14 Zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystującej technikę rolniczą i leśną

OG1_U01 Potrafi przeprowadzać obserwacje i pomiary, analizować oraz interpretować ich wyniki

OG1_U02 Potrafi zbierać informacje z różnych źródeł wykorzystując technologie informatyczne oraz wyciągać wnioski

OG1_U03 Potrafi przygotować i przedstawić ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu techniki rolniczej i leśnej (w języku polskim lub obcym), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

OG1_U04 Potrafi samodzielnie wyszukać literaturę przedmiotu oraz przyswoić wiedzę z podanego zakresu

OG1_U06 Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty (pod kierunkiem opiekuna), wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski

OG1_U13 Potrafi przygotować pracę pisemną w obszarze kierunku technika rolnicza i leśna na podstawie samodzielnie wykonanych badań lub z wykorzystaniem innych źródeł

OG1_U15 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii

OG1_K01 Rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i samodoskonalenia

OG1_K02 Rozumie potrzebę identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów w obszarze techniki rolniczej i leśnej

OG1_K03 Rozumie potrzebę określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

OG1_K05 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych

OG1_K06 Rozumie potrzebę działania ze świadomością, znaczenia aspektów ekonomicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja; ocena prezentacji; dyskusja problemowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła
Prowadzący grup: Pavol Findura, Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Zygmunt Sobol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Tadeusz Juliszewski, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Dariusz Kwaśniewski, Zygmunt Sobol, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)