Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s7.SOCBX.SI.AZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia biznesu
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu socjologii biznesu. Na treść wykładów składać się będzie krótki przegląd historii myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem różnić miedzy głównymi nurtami socjologii i ekonomii oraz zaprezentowanie różnych koncepcji człowieka w gospodarce. Ponadto słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, istotą skutecznej motywacji do działania, a także sposobami komunikowania się oraz skutecznych negocjacji opartych na zasadach.

Pełny opis:

1-2. Socjologia ekonomiczna a socjologia biznesu - definicje, dyscypliny oraz problemy badawcze.

3-4. Trzy koncepcje człowieka w gospodarce - człowiek społeczny, ekonomiczny, społeczno – ekonomiczny.

5. Historia myśli społecznej – nurt socjologiczny i ekonomiczny.

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

7-8 Komunikacja werbalna i niewerbalna. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej.

9-10. Środowisko pracy. Proksemika jako forma organizacji przestrzeni.

11-12. Motywowanie do działania. Kariera i jej funkcja motywacyjna.

Istota motywacji pracowniczej.

13-14. Przetarg pozycyjny czy negocjacje wokół meritum. Jak negocjować skutecznie. Zasady procesu negocjacji.

15-16.Gry negocjacyjne.

17-18. Rodzaje zachowań nieasertywnych. Definicje i fundamenty zachowania asertywnego.

19-20.Techniki asertywności.

21-22. Komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych.

23-24. Umiejętność postępowania w sytuacji konfliktowej. Procesy rozwiązywania konfliktów.

25-26. Wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia wpływu.

27-28.Techniki wpływu społecznego - reguła wzajemności, niedostępność, zaangażowanie i konsekwencja.

29-30.Techniki wpływu c.d. - społeczny dowód słuszności, autorytet, lubienie i sympatia. Reklama a wpływ społeczny.

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2. Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3. Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Wrocław.

4. Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ. Wyd. Ekon.

5. Giddens A., 2012. Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić skuteczne negocjacje w oparciu o zasady;

Umiejętności:

- student posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

- student potrafi wskazać techniki mające na celu wywieranie wpływu społecznego;

- student zdobywa umiejętności pozwalające na skuteczne negocjowanie;

Kompetencje społeczne:

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem obejmującym tematykę zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)