Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria produkcji biopaliw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s6.IPBXX.SI.AZPPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria produkcji biopaliw
Jednostka: Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z produkcją i wstępnym przetwarzaniem biomasy jako nośnika energii i surowca biopaliwowego. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia (a) techniczne, (b) energetyczne, (c) organizacyjne (d) ekonomiczne związane z produkcją i przetwarzaniem biopaliw.

Literatura:

1. Kołodziej B., Matyka M. (redakcja) 2012 Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wyd. PWRiL. ISBN 978-83-09-01139-2., Poznań

2. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T. 2012 Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Wyd. Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-17170-4., Wrszawa

3. Lewandowski W. M., Ryms M. 2013 Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. WNT. ISBN 978-83-63623-73-9., Warszawa

4. Szczukowski S, Tworkowski J., Stolarski M., Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lejszner W., Graban Ł. 2012 Wieloletnie rośliny energetyczne. Monografia. Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. ISBN: 978-837763-051-8., Warszawa

5. Podkówka W. 2012 Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie. Wyd. PWRiL, Warszawa

6. Frączek J., Cieślikowski B., Kuboń M., Mudryk K., Sikora J., Szeląg-Sikora A., Wcisło G., Wróbel M. 2014 Produkcja biopaliwa problemy wybrane. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ss. 150. ISBN 978-83-6437704-4., Kraków

7. Frączek J., Cieślikowski B., Juliszewski J., Kwaśniewski D., Kuboń M., Kurpaska S., Mudryk K., Szeląg-Sikora A., Wójcik A., Wróbel M. 2014 Ekonomicznoorganizacyjne aspekty produkcji biopaliw. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ss. 181. ISBN 978-83-64377-02-0., Kraków

8. Juliszewski T., Kwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M., 2012 Ocena wybranych parametrów biomasy pozyskanej z plantacji drzew szybkorosnących. Wyd. Inżynieria Rolnicza 2(136) Tom I, s. 89-98., Kraków

9. Żabiński A., Sadowska U., Wcisło G. 2012 Ciepło spalania ziarniaków zbóż o obniżonych cechach jakościowych. Wyd. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (136). s. 353359., Kraków

10. Mudryk K., Wróbel M. 2011 Brykietowanie i jakość brykietu z biomasy ślazowca pensylwańskiego Rozdział w monografii The acquisition and processing of biomass of Virginia mallow for energy purposes Wyd. Wieś Jutra. ISBN 978-8362815-10-4., Warszawa

Efekty uczenia się:

W1

Ma ogólną wiedzę na temat właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jako surowców biopaliwowych oraz wiedzę na temat ich wpływu na przebieg procesów produkcji biopaliw

W2

Ma szczegółową wiedzę w zakresu technologii produkcji surowców biopaliwowych i związanych z nimi procesów przetwarzania na biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe

U1

Posiada umiejętność doboru materiałów i surowców jako biokomponentów do technicznego zastosowania w procesach produkcji biopaliw

U2

Umie dobrać i zaprojektować ogólny system produkcji surowców biopaliwowych i ich przekształcania w biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe. Zna aspekty techniczno-organizacyjno-ekonomiczne procesów produkcji biopaliw

K1

Ma świadomość ważności problematyki związanej z produkcją i wstępnym przetwarzaniem biomasy jako nośnika energii i surowca biopaliwowego oraz wpływu tej produkcji na środowisko

K2

Ma świadomość znaczenia prawnej i etycznej odpowiedzialności za jakość surowców nieżywnościowych stosowanych do produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektów i odpowiedź ustna

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Juliszewski
Prowadzący grup: Tadeusz Juliszewski, Dariusz Kwaśniewski, Krzysztof Mudryk, Urszula Sadowska, Anna Szeląg-Sikora, Grzegorz Wcisło, Andrzej Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)