Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i ubezpieczenia w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.PUTXX.NI.TILXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo i ubezpieczenia w transporcie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT I LOGISTYKA / ECTS: 1 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład pozwala zaznajomić się z najważniejszymi regulacjami prawa transportowego (Konwencja CMR, Prawo przewozowe, Kodeks cywilny, Konwencja MCL, COTIF, Prawo lotnicze, Kodeks morski, itp.) oraz podstawową terminologią i problemami prawa ubezpieczeń (OC, AC, OCP, OCS, CARGO).

W czasie zajęć zostanie też poruszony temat umów, ich zawierania, niewykonania lub niewłaściwego wykonania i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności cywilnej jak tez dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia prawa, system prawa (gałęzie prawa a dziedziny prawa), źródła prawa, język prawny

2. Ogólna charakterystyka prawa transportowego (geneza, historia, miejsce w systemie prawa, powiązanie z innymi gałęziami prawa oraz źródła prawa transportowego)

3. Istota umowy przewozu i umowy spedycji (kodeks cywilny)

4. Międzynarodowe prawo transportowe

5. Krajowe prawo transportowe (transport drogowo-samochodowy i śródlądowy)

6. Krajowe prawo transportowe (transport morski, kolejowy i lotniczy)

7. Umowy w transporcie, obowiązki uczestników działalności transportowej

8. Niewykonanie umów, niewłaściwe wykonanie umów, szkoda

9. Roszczenia

10. Spory wynikające z umów, sposoby zakańczania sporów i dochodzenia roszczeń

11. Zajęcia praktyczne: sporządzanie oraz rozwiązywanie kazusów dotyczących umów przewozu i spedycji, sporządzanie i interpretacja umów przewozu i spedycji, sporządzanie pozwów

12. Rodzaje ubezpieczeń. Istota i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie autocasco (AC)

14. Ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenie OC spedytora, ubezpieczenie CARGO

15. Ubezpieczenia społeczne

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 22 godz. = 0,88 ECTS

w tym:

- wykłady – 21 godz.

- e-learning - 3 godz. = 0,12 ECTS

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 0,5 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie – 0,5 godz.

- praca własna – 0 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Budzyński W., Transport w przedsiębiorstwie: logistyka, spedycja, reklamacje, Warszawa, Poltext 2017

2. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business 2014

3. Ratajczak R., Jać R., Jezierski T., Kowalski P., Czerniak-Swędzioł J.,Firma transportowa krok po kroku: zarządzanie, finanse, ubezpieczenia, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i praktyka 2017

4. Majerska A., Sowa A., Ubezpieczenia w transporcie: praktyczne uwagi dla przedsiębiorców z branży TiL, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 2015

5. Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A.: - Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. - Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2007

6. Ronka-Chmielowiec W.: - Ubezpieczenia: rynek i ryzyko. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Konwencja CMR

2. Konwencja COTIF

3. Kodeks cywilny

4. Prawo przewozowe

5. Kodeks morski

6. Prawo lotnicze

7. Ustawa o transporcie drogowym

8. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

9. Kodeks postępowania cywilnego

10. Prawo przedsiębiorców

11. Ustawa o CEiDG

12. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia prawa (w szczególności prawa transportowego i ubezpieczeń)

- zna problematyką zobowiązań

- zna problematykę odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub niewłaściwego ich wykonania

Umiejętności:

- jest w stanie stwierdzić, że ma do czynienia z sytuacją objętą regulacjami prawa

- jest w stanie wyszukać aktualnie obowiązujące regulacje

- jest w stanie dostosować następnie swoje postępowanie do obowiązujących reguł prawnych

Kompetencje społeczne:

- nabywa umiejętność takiego postępowania, by nie naruszać interesów innych podmiotów (w szczególności w sposób niezgodny z prawem)

- wie jak nie szkodzić innym oraz samemu sobie

- wie jak nie narażać się na odpowiedzialność prawną

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Mimo wykładowej formy prowadzenia zajęć nie wyklucza ona rozmaitych interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w tym zadawania pytań tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na ustalenie z jednej strony zainteresowania studenta wybranym kierunkiem studiów i jego przydatności, jak też ustalenia stopni wiedzy i kultury w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania teoretyczne i rozwiązywaniu kazusów. Studenci mogą przystąpić do niego indywidualnie lub w zespołach. Forma egzaminu (ustna/pisemna) ustalana jest ze studentami.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT I LOGISTYKA / ECTS: 1 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład pozwala zaznajomić się z najważniejszymi regulacjami prawa transportowego (Konwencja CMR, Prawo przewozowe, Kodeks cywilny, Konwencja MCL, COTIF, Prawo lotnicze, Kodeks morski, itp.) oraz podstawową terminologią i problemami prawa ubezpieczeń (OC, AC, OCP, OCS, CARGO).

W czasie zajęć zostanie też poruszony temat umów, ich zawierania, niewykonania lub niewłaściwego wykonania i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności cywilnej jak tez dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia prawa, system prawa (gałęzie prawa a dziedziny prawa), źródła prawa, język prawny

2. Ogólna charakterystyka prawa transportowego (geneza, historia, miejsce w systemie prawa, powiązanie z innymi gałęziami prawa oraz źródła prawa transportowego)

3. Istota umowy przewozu i umowy spedycji (kodeks cywilny)

4. Międzynarodowe prawo transportowe

5. Krajowe prawo transportowe (transport drogowo-samochodowy i śródlądowy)

6. Krajowe prawo transportowe (transport morski, kolejowy i lotniczy)

7. Umowy w transporcie, obowiązki uczestników działalności transportowej

8. Niewykonanie umów, niewłaściwe wykonanie umów, szkoda

9. Roszczenia

10. Spory wynikające z umów, sposoby zakańczania sporów i dochodzenia roszczeń

11. Zajęcia praktyczne: sporządzanie oraz rozwiązywanie kazusów dotyczących umów przewozu i spedycji, sporządzanie i interpretacja umów przewozu i spedycji, sporządzanie pozwów

12. Rodzaje ubezpieczeń. Istota i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie autocasco (AC)

14. Ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenie OC spedytora, ubezpieczenie CARGO

15. Ubezpieczenia społeczne

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 22 godz. = 0,88 ECTS

w tym:

- wykłady – 21 godz.

- e-learning - 3 godz. = 0,12 ECTS

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 0,5 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie – 0,5 godz.

- praca własna – 0 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Budzyński W., Transport w przedsiębiorstwie: logistyka, spedycja, reklamacje, Warszawa, Poltext 2017

2. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business 2014

3. Ratajczak R., Jać R., Jezierski T., Kowalski P., Czerniak-Swędzioł J.,Firma transportowa krok po kroku: zarządzanie, finanse, ubezpieczenia, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i praktyka 2017

4. Majerska A., Sowa A., Ubezpieczenia w transporcie: praktyczne uwagi dla przedsiębiorców z branży TiL, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 2015

5. Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A.: - Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. - Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2007

6. Ronka-Chmielowiec W.: - Ubezpieczenia: rynek i ryzyko. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

1. Konwencja CMR

2. Konwencja COTIF

3. Kodeks cywilny

4. Prawo przewozowe

5. Kodeks morski

6. Prawo lotnicze

7. Ustawa o transporcie drogowym

8. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

9. Kodeks postępowania cywilnego

10. Prawo przedsiębiorców

11. Ustawa o CEiDG

12. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.