Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.CHXXX.SI.ATRXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii ogólnej w stopniu wystarczającym do kontynuowania nauki na dalszych etapach studiowania.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Materia - podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.

3.Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków.

4. Rodzaje wiązań chemicznych i budowa cząsteczki

5.Nomenklatura chemiczna podstawowych grupy związków nieorganicznych.

6.Podstawy obliczeń chemicznych i stechiometrii.

7.Właściwości gazów

8.Elektrochemia.

9.Kwasy i zasady

10.Równowagi w roztworach wodnych.

11. Ciecze i ciała stałe-włąściwości.

12. Pierwiastki: cztery pierwsze grupy główne

13. Pierwiastki : cztery ostatnie grupy główne.

14. Pierwiastki bloku d-metale przejściowe.

15. Podstawowe grupy związków organicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Organizacja ćwiczeń, regulamin pracowni chemicznej i przepisy BHP. Zasady pracy z odczynnikami i postępowaniem z odpadami chemicznycmi.

2. Podstawowe reakcje nieorganiczne-wybrane przykłady.

3. Sporządzanie roztworów o okreslonym stężeniu procentowym i molowym. Ważenie substancji,

4. Konduktometria i potencjometeria.

5. Alkacymetria. Oznaczenia acydymetryczne.

6. Alkacymetria. Oznaczenia alkalimetryczne.

7. Manganometria.

8. Kompleksometria.

9. Uzupełnianie zaległości praktycznych i teoretycznych z ćwiczeń.Zaliczenie zaległości

Literatura:

1. P.Szlachcic, J. Szymońska, B. Jarosz, E. Drozdek, O. Michalski, A.Wisłą-Świder. Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo UR, Kraków 2017.

2. K.M.Pazdro, A.Rola-Noworyta. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, 2013.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)