Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy produkcji ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.IRI.SPEXX.NI.AZPPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy produkcji ekologicznej
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie prośrodowiskowych, prozdrowotnych i agrotechnicznych aspektów systemów produkcji ekologicznej, zasad funkcjonowania oraz tendencji i kierunków rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Przedstawienie technologii produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym z zachowaniem przepisów prawnych i warunków dobrostanu zwierząt.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Ogólne zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem dobrej praktyki rolniczej i uwarunkowań prawnych

Nowe tendencje i kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Agrotechnika i jej wpływ na jakość produktów roślinnych

i zwierzęcych

Prośrodowiskowe i produkcyjne aspekty użytków zielonych

Dobrostan zwierząt w gospodarstwach ekologicznych z

uwzględnieniem aspektów prawnych i środowiskowych

Zasady przetwórstwa ekologicznego

Tematyka ćwiczeń:

Zasady uprawy roślin i produkcji proekologicznej na użytkach zielonych

Rola i racjonalne nawożenie w rolnictwie ekologicznym.

Dopuszczalne i niedopuszczalne środki nawozowe.

Certyfikacja i wymagania stawiane inspektorom atestującym ekologiczne systemy produkcji. Przeprowadzenie kontroli gospodarstwa ekologicznego (studium przypadku).

Przedstawienie metod i zasad kontroli.

Technologie chowu wybranych gatunków zwierząt hodowlanych (bydła, trzody, drobiu i owiec) w systemie rolnictwa ekologicznego.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 65; ECTS: -3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 29; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 1

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1

Literatura:

Sołtysiak U. 1993 Rolnictwo ekologiczne, od teorii do praktyki Wydawnictwo Ekoland, Warszawa

Kowalska A. 2010 Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Wydawnictwo Difin., Warszawa

Klima K. 2006 Rolnictwo ekologiczne Kraków, Wydawnictwo MARR

Malaga-Toboła U. 2012 Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych

ukierunkowanych na produkcję mleka. Kraków, Inżynieria Rolnicza

Tabor s. i inni 2014 Rozwiązania modelowe gospodarstw ekologicznych. Kraków, PTIR

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą miejsca i roli systemów produkcji ekologicznej w koncepcji ekorozwoju oraz we współczesnym rolnictwie (ZI_W04; R1A_W03; R1A_W06)

Posiada wiedzę z zakresu techniki i technologii ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i dobrostanu zwierząt oraz zna zasady przetwórstwa żywności ekologicznej (ZI_W08; InzA_W02; R1A_W05)

Identyfikuje symptomy stosowania niedozwolonych środków w rolnictwie ekologicznym, wyznacza sankcje i formułuje niezgodności oraz naruszenia występujące w rolnictwie ekologicznym, potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa ekologicznego (ZI_U08; ZI_U05; InzA_U02; R1A_U05; R1A_U06)

Interpretuje zasady chowu zwierząt i opisuje organizację ekologicznej produkcji zwierzęcej oraz dokonuje wyboru najlepszej technologii w określonych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych (ZI_U08; ZI_U05; InzA_U02; R1A_U05; R1A_U06)

Ma świadomość znaczenia rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem jego ekonomicznych i środowiskowych wad i zalet (ZI_K02; ZI_K05; InzA_K01; S1A_K05; R1A_K05; R1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo bez dostępu do podręczników (ocena wiedzy)

Wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, wypracowania decyzji (ocena umiejętności)

Test wielokrotnego wyboru (ocena umiejętności)

Egzamin ustny (ocena kompetencji)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Malaga-Toboła
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Urszula Malaga-Toboła, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.