Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium i praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.SPDI1.SI.OZEXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy dyplomowej. Równocześnie stanowi ono formę przygotowania do kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

Pełny opis:

Student zna strukturę i znaczenie energetyki oraz ekoenergetyki i jej wpływ na środowisko a także z zakresu gospodarki odpadami. Student ma umiejętność prezentowania w sposób ustny prac związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarka odpadami. Student potrafi prowadzić dyskusje, wysuwać argumenty dotyczące badan naukowych z energetyki i kształtowania środowiska, a także inżynierii rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Student ma umiejętność pisania prac naukowych związanych z OZE. Student ma świadomość wpływu OZE i GO na środowisko, a takze świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z OZE

W ramach prezentacji na seminarium, studenci realizujący projekt inżynierski zaznajomieni zostają z podstawowymi wymogami projektowania i korzystaniem z literatury technicznej oraz niezbędnych aktów prawnych oraz norm. Przedstawiane zostają również zasady oceny projektu inżynierskiego i przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Studenci realizujący pracę z zakresu analizy studium przypadku zaznajomieni zostają ze sposobem opisu rozpatrywanego przypadku wraz z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i graficznych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotów kursowych. W ramach zakresu prac badawczych, słuchacze zaznajomieni zostają z omawianymi przykładowymi wynikami eksperymentów, przeprowadzona jest dyskusja błędów oraz statystyczna analizą otrzymanych wyników. Student uzyska kompetencje z zakresu pozyskiwania informacje z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przy użyciu technik klasycznych i multimedialnych.

Literatura:

1. Weiner J. 2009 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych PWN, Warszawa

2. Matthews, J.R., Matthews, R.W. 2010 Successful ScientificWriting. Cambridge University Press„ Cambridge, UK

3. Gambarelli, G., Łucki, Z. 1995 Jak przygotować prace dyplomowa lub doktorska Universitas, Kraków

4. Kozłowski R. 2009 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. WKP, Warszawa

5. PN-ISO 690:2002 2002 Dokumentacja Przypisy bibliograficzne Zawartość, forma i struktura PKN, Warszawa

6. PN-ISO 690 2002 2002 Informacja i dokumentacja Przypisy bibliograficzne Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Efekty uczenia się:

OG1_W06 zjawiska ekonomiczne; społeczne oraz uwarunkowania prawne

OG1_W12 rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami

OG1_W14 podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami

OG1_U01 przeprowadzać obserwacje i pomiary, analizować oraz interpretować ich wyniki

OG1_U02 zbierać informacje z różnych źródeł wykorzystując technologie informatyczne oraz wyciągać wnioski

OG1_U03 przygotować i przedstawić ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu OZE i GO (w języku polskim lub obcym), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

OG1_U04 samodzielnie wyszukać literaturę przedmiotu oraz przyswoić wiedzę z podanego zakresu

OG1_U06 planować i przeprowadzać proste eksperymenty (pod kierunkiem opiekuna), wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski

OG1_U13: przygotować pracę pisemną w obszarze kierunku OZE i GO na podstawie samodzielnie wykonanych badań lub z wykorzystaniem innych źródeł

OG1_U15 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii

OG1_K01 ciągłego zdobywania wiedzy; dokształcania i samodoskonalenia

OG1_K02 identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów w obszarze kierunku studiów

OG1_K03 określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

OG1_K05 przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych

OG1_K06 działania ze świadomością znaczenia aspektów ekonomicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja; ocena prezentacji; dyskusja problemowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)