Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium i praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.SPDI1.SI.AZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy dyplomowej. Równocześnie stanowi ono formę przygotowania do kreatywnego rozwiązywania określonego zadania z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Pełny opis:

Student zna znaczenie inżynierii produkcji i jej wpływu na środowisko. Nabiera umiejętności ustnego prezentowania prac związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Potrafi prowadzić dyskusje, wysuwać argumenty dotyczące badan/projektowania z zakresu studiowanego kierunku. Student ma umiejętność pisania prac naukowych związanych z ZiP. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z ZiP. W ramach prezentacji na seminarium, studenci realizujący projekt inżynierski zaznajomieni zostają z podstawowymi wymogami projektowania i korzystaniem z literatury technicznej oraz niezbędnych aktów prawnych oraz norm. Przedstawiane zostają również zasady oceny projektu inżynierskiego i przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Studenci realizujący pracę z zakresu analizy studium przypadku zaznajomieni zostają ze sposobem opisu rozpatrywanego przypadku wraz z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i graficznych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotów kursowych. W ramach zakresu prac badawczych, słuchacze zaznajomieni zostają z omawianymi przykładowymi wynikami eksperymentów, przeprowadzona jest dyskusja błędów oraz statystyczna analizą otrzymanych wyników. Student uzyska kompetencje z zakresu pozyskiwania informacje z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przy użyciu technik klasycznych i multimedialnych.

Literatura:

1. Weiner J. 2009 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych PWN, Warszawa

2. Matthews, J.R., Matthews, R.W. 2010 Successful Scientific Writing. Cambridge University Press„ Cambridge, UK

3. Gambarelli, G., Łucki, Z. 1995 Jak przygotować prace dyplomowa lub doktorska Universitas, Kraków

4. Kozłowski R. 2009 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. WKP, Warszawa

5. PN-ISO 690:2002 2002 Dokumentacja Przypisy bibliograficzne Zawartość, forma i struktura PKN, Warszawa

6. PN-ISO 690 2002 2002 Informacja i dokumentacja Przypisy bibliograficzne Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Efekty uczenia się:

ZiP1_W06 zna zjawiska ekonomiczne; społeczne oraz uwarunkowania prawne związane z inżynierią produkcji

ZiP1_W12 zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego oraz zagrożenia wynikające z procesu produkcji

ZiP1_W14 zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

ZiP1_U01 umie przeprowadzać obserwacje i pomiary, analizować oraz interpretować ich wyniki

ZiP1_U02 potrafi zbierać informacje z różnych źródeł wykorzystując technologie informatyczne oraz wyciągać wnioski

ZiP1_U03 umie przygotować i przedstawić ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu ZiP (w języku polskim lub obcym), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

ZiP1_U04 potrafi samodzielnie wyszukać literaturę przedmiotu oraz przyswoić wiedzę z podanego zakresu

ZiP1_U06 umie planować i przeprowadzać proste eksperymenty (pod kierunkiem opiekuna), wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski

ZiP1_U13: potrafi przygotować pracę pisemną w obszarze kierunku ZiP na podstawie samodzielnie wykonanych badań lub z wykorzystaniem innych źródeł

ZiP1_U15 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii

ZiP1_K01 ma świadomość konieczności ciągłego zdobywania wiedzy; dokształcania i samodoskonalenia

ZiP1_K02 potrafi identyfikować oraz rozstrzygać dylematy w obszarze kierunku studiów

ZiP1_K03 umie określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

ZiP1_K05 przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych

ZiP1_K06 działa ze świadomością znaczenia aspektów ekonomicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja; ocena prezentacji; dyskusja problemowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)