Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy i procedury ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.SIPOS.SI.OZEXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i procedury ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z obowiązkami na poziomie obywatela wynikającymi z ustaw środowiskowych, z symboliką powiązaną z promowaniem działań ekologicznych, uwarunkowaniami przedsiębiorstwa w promowaniu działań prośrodowiskowych i ich odbioru w środowisku, zagrożenia dla środowiska i postępowanie ograniczające ich wpływ. Filozofia minimalizacji wpływu na środowisko sprowadza się do zastosowania (BAT) najlepszych dostępnych technik i zrównoważonego postępowania na różnych poziomach organizacji

Pełny opis:

ematyka ćwiczeń projektowych

1) Procedury obywatela RP w kontekście zadań lokalnej administracji państwa na przykładzie wycinki drzew i odrolnienia działki - 2 godz

2) cd 2 godz.

3) Czysta produkcja - ekośrodowiskowa certyfikacja przedsiębiorstwa EMAS - 2 godz. elementy racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mediami tj. gaz, energia elektryczna i woda

4) Charakterystyka źródeł uwolnień i transferu zanieczyszczeń z instalacji do intensywnego chowu zwierząt do atmosfery w aspekcie PRTR (Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)- 2 godz.

5) Próby środowiskowe 2 godz.

6) Wprowadzanie substancji do środowiska 2 godz.

7) Emisje 2 godz.

8) weryfikacja sprawozdań, zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

poradnika 2005 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA ORGANIZACJI

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P. 2011 nr 95 poz. 963

Efekty uczenia się:

po ukończeniu kursu w zakresie

wiedza:

student zna obieg podstawowych dokumentów w zakresie problematyki przedmiotu,

posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o wybranych procedurach administracyjnych;

umiejętności:

potrafi podjąć działania związane z obowiązkami obywatela w zakresie ustaw okołośrodowiskowych

kompetencje:

umie samodzielnie sporządzić wnioski administracyjne z wykonania określonego zadania związanego z problematyką zajęć,

rozumie wielokierunkowość zagadnień i potrzebę ich aktualizacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie projektów w oparciu o wymagane przepisami procedury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.