Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.SEMXX.SI.AZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy: ZIP, Inz. Prod. Rol. 7sem, stacj. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej. W trakcie zajęć seminaryjny studenci w formie referatu przedstawiają sprawozdania ze sposobów rozwiązywania założonych w pracy zadań i problemów inżynierskich. Dyskusja nad każdym z tematów prac stanowi formę przygotowania do naukowego i kreatywnego rozwiązywania określonego zadania

o charakterze inżynierskim z zakresu inżynierii produkcji. Z kolei sprawozdanie stanowi formę kontroli stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i umożliwia wprowadzenie ewentualnych korekt.

Pełny opis:

1. Cel, przedmiot i zakres pracy inżynierskiej.

2. Weryfikacja metodyki pracy inżynierskiej.

3. Materiał i źródła.

4. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania pracy inżynierskiej (Prezentacja 1).

5. Metodyka opracowania wyników.

6. Zasady wnioskowania.

7. Możliwości wykorzystania wyników pracy inżynierskiej.

8. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania pracy inżynierskiej (Prezentacja 2).

Literatura:

E. Opoka. 2001. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

Efekty uczenia się:

Wiedza (wiedza i jej rozumienie): Po zakończonym seminarium student posiada wiedzę z zakresu budowy i układu różnych form pracy inżynierskiej. Zna metodykę pisania inżynierskiej i opracowania koncepcji projektowej lub projektu inżynierskiego. Rozumie znaczenie podstawowych pojęć związanych z wykonaniem pracy inżynierskiej: cel pracy, zakres pracy, metodyka pracy.

Umiejętności (wykorzystanie wiedzy - zdolność analizy i syntezy): Student nabywa umiejętności z zakresu doboru i stosowania metod pracy inżynierskiej, logicznego prezentowania wyników własnej pracy oraz prowadzenia dyskusji.

Postawy (zarządzanie wiedzą i umiejętność komunikacji): Student kształtuje własny wizerunek i doskonali umiejętność publicznego prezentowania własnych osiągnięć oraz doskonali warsztat pisarski.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria zaliczone na podstawie wykonania i zaliczenia na ocenę prezentacji semestralnych (3/4) oraz na podstawie aktywności i udziale w dyskusji (1/4):

Prezentacja 1 – Cel, zakres i metodyka pracy.

Prezentacja 2 – Wyniki pracy i wnioskowanie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)