Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.SEMN2.SM.AZPLX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy magisterskiej. Dyskusje prowadzone w ramach seminarium stanowią formę przygotowania do naukowego i kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji surowcowej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłowego surowców pochodzenia biologicznego.

Pełny opis:

Semestr 1

1. Cel, przedmiot i zakres pracy magisterskiej

2. Metodyka badań

Semestr 2

3. Metodyka opracowania wyników badań

4. Metodyka analiz i wnioskowania naukowego cz.1 - analiza

5. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania pracy magisterskiej (referat)

Semestr 3

6. Metodyka analiz i wnioskowania naukowego cz.2 - dyskusja

7. Znaczenie wyników badań i możliwości wykorzystania pracy magisterskiej

8. Prezentacja autoreferatu

Literatura:

• podstawowa (2-3 pozycje - wyłącznie skrypty i podręczniki)

T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

• uzupełniająca (skrypty, podręczniki, katalogi, normy itp.)

E. Opoka. 2001. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki (http://wipie.ur.krakow.pl/)

Efekty uczenia się:

Wiedza (wiedza i jej rozumienie): Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z zakresu metod badawczych oraz analizy wyników badań w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie surowców pochodzenia biologicznego.

Umiejętności (wykorzystanie wiedz - zdolność analizy i syntezy): Student nabywa umiejętności dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych. Nabywa umiejętność logicznego prezentowania wyników własnej pracy, dyskusji wyników w oparciu o wyniki prezentowane w literaturze naukowej oraz prowadzenia dyskusji naukowej.

Postawy (zarządzanie wiedzą i umiejętność komunikacji): Student kształtuje własny wizerunek i doskonali umiejętność publicznego prezentowania wyników własnych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia w postaci prezentacji własnych wyników oraz na podstawie aktywności na zajęciach i udziału w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)