Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa ZiIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.PRAXX.SI.AZPXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa ZiIP
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem nowoczesnych zakładów produkcyjnych, warsztatów naprawczych, usługowych, spółek handlowych, urzędów publicznych itp. Praktyka swoim zakresem obejmuje: praktyczne zapoznanie się z zasadami funkcjonowania (strukturą organizacyjną, obiegiem dokumentacji, regulaminami, itp.) oraz obsługą maszyn i linii produkcyjnych będących na wyposażeniu zakładów.

Pełny opis:

Celem praktyki jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem nowoczesnych zakładów produkcyjnych, warsztatów naprawczych, usługowych, spółek handlowych, urzędów publicznych itp. Praktyka swoim zakresem obejmuje: praktyczne zapoznanie się studentów z zasadami funkcjonowania (strukturą organizacyjną, obiegiem dokumentacji, regulaminami, itp.) oraz obsługą maszyn i linii produkcyjnych będących na wyposażeniu zakładów. W ramach programu studiów, studenci winni nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami, dlatego też sami we własnym zakresie są zobowiązani do znalezienia zakładu w którym chcieliby odbyć swoją PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ. Studenci odbywający praktykę winni w sposób kreatywny podejść do jej realizacji, tj. na bazie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i własnego doświadczenia, podjąć konstruktywną dyskusję z opiekunem z ramienia zakładu nadzorującego przebieg praktyki, nt. przedstawionej mu istniejącej rzeczywistości w zakładzie, tj. organizacji pracy, systemu zarządzania, metod pracy, wykorzystywanego oprogramowania itp. i zaproponować własne propozycje ewentualnych zmian. Forma realizacji, system kontroli, sposób zaliczenia oraz obowiązujące zasady i regulaminy odbycia praktyki zastały zawarte poniżej w rozporządzeniach szczegółowych REGULAMINU PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Literatura:

Brak literatury

Efekty uczenia się:

-Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rolę ergonomii w środowisku pracy

Rozumie potrzebę oraz zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, -Potrafi pracować w zespole zadaniowym i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról -Potrafi planować wyznaczone przez siebie lub innych przedsięwzięcia, określać ich cele strategiczne, operacyjne i priorytety

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2.0

Na ocenę 3.0 Potrafi samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę z zakresu innowacyjnych metod wytwarzania i zarządzania, w celu podniesienia kompetencji zawodowych

Na ocenę 3.5

Na ocenę 4.0 Potrafi samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę z zakresu innowacyjnych metod wytwarzania i zarządzania, w celu podniesienia kompetencji zawodowych -Identyfikuje i analizuje czynniki i zjawiska wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi oraz na stan środowiska naturalnego

Na ocenę 4.5

Na ocenę 5.0 Potrafi samodzielnie uzupełniać i poszerzać wiedzę z zakresu innowacyjnych metod wytwarzania i zarządzania, w celu podniesienia kompetencji zawodowych -Identyfikuje i analizuje czynniki i zjawiska wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi oraz na stan środowiska naturalnego -Efektywnie wykorzystuje poznane metody i techniki do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)