Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr letni 2012/2013

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym stosowanym w laboratorium chemii organicznej.

Stosuje fizykochemiczne metody rozdzielania mieszanin związków organicznych na składniki.

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej substancji organicznych.

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne.

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych.

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi.

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe.

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2:

Nie używa podstawowego sprzętu i szkła laboratoryjnego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie stosuje metod rozdziału mieszanin związków organicznych.

Nie opisuje wyników przeprowadzonych doświadczeń i reakcji chemicznych.

Nie potrafi doświadczalnie zidentyfikować substancje organiczną.

Nie prezentuje w wyznaczonym terminie wyników wykonanych doświadczeń chemicznych w formie pisemnego sprawozdania.

Nie przestrzega zasad pracy obowiązujących w laboratorium chemii organicznej oraz konieczności odpowiedniego składowania wytworzonych tam odpadów.

na ocenę 3:

Używa niektóre szkło laboratoryjne i sprzęt zgodnie z przeznaczeniem.

Stosuje metody rozdziału mieszanin związków organicznych.

Opisuje wyniki wykonanych doświadczeń, ale ich nie interpretuje i nie uogólnia.

Rozwiązuje polecone zadania dotyczące identyfikacji związków organicznych , ale nie umie samodzielnie zaprojektować przebiegu analizy i przewidywać jej wyniku.

Przygotowuje pisemne sprawozdania z wykonanych doświadczeń chemicznych, ale ze znaczącymi błędami merytorycznymi lub po upływie wyznaczonego terminu.

Stosuje zasady bhp obowiązujące w laboratorium chemicznym i sposoby postępowania z wytworzonymi tam odpadami chemicznymi.

na ocenę 4:

Używa sprzęt i szkło laboratoryjne zgodnie z przeznaczeniem.

Stosuje metody rozdziału mieszanin związków organicznych.

Opisuje i interpretuje wyniki wykonanych doświadczeń, potrafi je uogólnić.

Samodzielnie planuje i wykonuje wyznaczone zadania z analizy jakościowej związków organicznych.

Przygotowuje z niewielkimi błędami pisemne sprawozdania z wykonanych doświadczeń, które prezentuje w wyznaczonym terminie.

Postępuje zgodnie z zasadami bhp obowiązującymi w laboratorium chemicznym i stosuje zalecane sposoby utylizacji odpadów chemicznych.

na ocenę 5 :

Używa sprzęt i szkło laboratoryjne zgodnie z przeznaczeniem.

Stosuje metody rozdziału mieszanin związków organicznych.

Opisuje i interpretuje wyniki wykonanych doświadczeń, projektuje doświadczenia weryfikujące postawione hipotezy.

Samodzielnie planuje i wykonuje wyznaczone zadania z analizy jakościowej związków organicznych.

Przygotowuje z niewielkimi błędami pisemne sprawozdania z wykonanych doświadczeń, które prezentuje w wyznaczonym terminie.

Postępuje zgodnie z zasadami bhp obowiązującymi w laboratorium chemicznym i stosuje zalecane sposoby utylizacji odpadów chemicznych.

Zakres tematów:

Omówienie zagadnień dotyczących pracy z odczynnikami organicznymi: zasady bhp, sprzęt i szkło laboratoryjne, stosowane rozpuszczalniki, podstawowe czynności laboratoryjne (ogrzewanie, sączenie osadów, wyznaczanie temperatury wrzenia i topnienia), korzystanie z poradników chemicznych, pisanie sprawozdania.

Wykrywanie węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w substancjach organicznych.

Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków organicznych: krystalizacja, sublimacja, destylacja prosta, destylacja z parą wodną, ekstrakcja, chromatografia TLC.

Węglowodory – budowa, podział, wzory, nazewnictwo, izomeria, reakcje charakterystyczne alkanów, alkenów i węglowodorów aromatycznych.

Alkohole i fenole – budowa i nazewnictwo, reakcje charakterystyczne alkoholi i fenoli.

Aldehydy i ketony – budowa, nazewnictwo, reakcje charakterystyczne aldehydów i ketonów.

Kwasy karboksylowe i ich pochodne: budowa, wzory, nazwy, reakcje charakterystyczne kwasów karboksylowych oraz bezwodników, chlorków i amidów kwasów jedno i wielokarboksylowych.

Kwasy tłuszczowe i tłuszcze.- budowa cząsteczek, wzory, nazwy, otrzymywanie i właściwości estrów. Hydroliza kwasowa i zasadowa tłuszczów. Reakcje charakterystyczne estrów i tłuszczów.

Związki zawierające azot: aminy i aminokwasy – budowa cząsteczek , wzory, nazewnictwo, właściwości, reakcje charakterystyczne amin i aminokwasów.

Peptydy, białka – budowa cząsteczek, nazewnictwo, właściwości, reakcje charakterystyczne białek.

Węglowodany: budowa cząsteczek cukrów prostych i disacharydów, właściwości, reakcje charakterystyczne węglowodanów: cukrów prostych, disacharydów i polisacharydów.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Anna Konieczna-Molenda 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Anna Konieczna-Molenda 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)