Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna T.1s.CHON.SI.TTDDZ.T
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Szlachcic P., Szymońska J., Jarosz B., Drozdek E., Michalski O. Wisła-Świder A. Chemia I - Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej lub analitycznej, Wydawnictwo UR, Kraków 2017 (lub wydanie z 2014)

2. Łukasiewicz M., Michalski O., Szymońska J. Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR w Krakowie. 2015

3. Pazdro K., Rola-Noworyta A. Zbiór zadań z chemii do liceów i techników zakres rozszerzony; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2023 lub inne wydania.

4. Pazdro K., Rola-Noworyta A. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2015 lub inne wydania.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne, z uwzględnieniem obliczeń stechiometrycznych niezbędnych do analizy objętościowej, w tym podstawowe sposoby wyrażania stężeń (procentowe, molowe, ułamek molowy, ppm). Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych.

właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych. Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Prezentuje równania reakcji przebiegających w roztworach wodnych i przewiduje ich skutki.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

posługiwać się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.

opisać wykonane doświadczenia chemiczne oraz zinterpretować obserwowane wyniki reakcji chemicznych, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Przygotować pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

rozwiązać praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji.

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

rozwiązać problemy stechiometrii procesów chemicznych w oparciu o podstawowe prawa chemiczne poprawnie posługując się jednostkami układu SI; przeprowadza ilościową analizę zjawisk i procesów związanych z reakcjami chemicznymi.

obliczyć oraz przeliczyć stężenia składników w roztworze. Nabiera teoretycznych umiejętności na temat sporządzania roztworów, ich rozcieńczania, zatężania i mieszania.

zinterpretować zjawiska zachodzące w wodnych roztworach elektrolitów oraz potrafi zastosować podstawowe narzędzia matematyczne do opisu równowagi w roztworze; oblicza wykładnik jonów wodorowych w roztworach kwasów, zasad i soli oraz interpretuje jego zmiany podczas reakcji zobojętniania. Potrafi obliczyć pH w roztworach kwasów, zasad, soli i roztworach buforowych oraz określić warunki strącania osadu i rozpuszczalność molową substancji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym oraz używania odczynników chemicznych.

kreatywnego rozwiązywania problemów analitycznych.

Metody i kryteria oceniania:

W bieżącym semestrze zostaną przeprowadzone cztery kolokwia, szczegółowa tematyka zostanie podana studentom w ramach harmonogramu zajęć. Żeby uzyskać zaliczenia kolokwia muszą być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną (50% punktów). Ocena z kolokwiów stanowi 20% oceny z przedmiotu.

Sprawozdania na ocenę z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (indywidualne lub drużynowe). Czas na napisanie sprawozdania - 2 tygodnie. Po tym czasie ocena niedostateczna. Sprawozdanie może być raz oddane do poprawy. W przypadku sprawozdań można mieć oceny niedostateczne i nadal uzyskać zaliczenie, jeśli tylko średnia ocena jest nie mniejsza niż 3,0. Ocena ze sprawozdania uwzględnia także ocenę z wykonania ćwiczenia. Waga oceny ze sprawozdań to 10%.

Zakres tematów:

Regulamin pracowni chemicznej i przepisy BHP. Zasady pracy z odczynnikami chemicznymi (zagrożenia i środki ostrożności). Odpady chemiczne i ich utylizacja.

Klasyfikacja reakcji nieorganicznych. Obliczenia stechiometryczne.

Wstęp do analizy jakościowej. Grupy analityczne anionów i kationów. Reakcje charakterystyczne wybranych jonów.

Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Ważenie substancji.

Konduktometria. Potencjometria.

Sporządzanie i badanie właściwości roztworów buforowych.

Wprowadzenie do analizy ilościowej.

Alkacymetria. Oznaczenia alkalimetryczne.

Alkacymetria. Oznaczenia acydymetryczne.

Manganometria. Oznaczenia manganometryczne.

Jodometria. Oznaczenia jodometryczne.

Kompleksometria. Oznaczenie twardości wody.

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują zaplanowane w harmonogramie ćwiczenia laboratoryjne.

Zapoznają się z sposobami pracy ze szkłem laboratoryjnym charakterystycznym dla chemii nieorganicznej i analitycznej.

Przeprowadzają podstawowe typy reakcji nieorganicznych (syntezy, analizy, wymiany etc.)

Przeprowadzają analizą jakościową kationów i anionów

Przygotowują roztwory o wybranych stężeniach

Przeprowadzają pomiary przewodnictwa i pH dla wybranych roztworów

Badają (z pomocą pomiarów pH) właściwości wybranych roztworów buforowych.

Przeprowadzają ilościowe analizy objętościowe dla wybranych titrantów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:30, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Wiktoria Grzebieniarz 12/ szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:30, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Wiktoria Grzebieniarz 13/ szczegóły
3 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Mateusz Kucharek, Nikola Nowak 16/ szczegóły
4 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Mateusz Kucharek, Nikola Nowak 16/ szczegóły
5 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 20:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 14/ szczegóły
6 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 20:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 12/ szczegóły
7 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, sala 1.74
Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, Paweł Szlachcic, Oskar Michalski 13/ szczegóły
8 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, sala 1.74
Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, Paweł Szlachcic 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)