Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TTDDZ.T
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzącego.

Jako materiały pomocnicze można wykorzystać dowolny skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

właściwości najważniejszych związków organicznych. Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

posługiwać się podstawowym szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

opisywać wykonane doświadczenia chemiczne oraz interpretować obserwowane wyniki reakcji chemicznych, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Przygotować pisemne sprawozdanie na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

rozwiązać praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej związków organicznych.

przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym oraz używania organicznych substancji chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

W tym roku zostaną przeprowadzone cztery kolokwia (obejmujące jednak cały materiał zaplanowany dla pięciu kolokwiów, również ocen z kolokwiów będzie w sumie pięć), szczegółowa tematyka zostanie podana studentom w ramach harmonogramu zajęć. Żeby uzyskać zaliczenia wszystkie kolokwia muszą być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną (50% punktów). Dopuszcza się jedno kolokwium ocenione na mniej niż 50%, ale nie mniej niż 40%. Ocena z kolokwiów stanowi 60% oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Sprawozdania na ocenę z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (drużynowe). Czas na napisanie sprawozdania - 2 tygodnie. Po tym czasie ocena niedostateczna. Sprawozdanie może być raz oddane do poprawy. W przypadku sprawozdań można mieć oceny niedostateczne i nadal uzyskać zaliczenie, jeśli tylko średnia ocena jest nie mniejsza niż 3,0. Ocena ze sprawozdania uwzględnia także ocenę z wykonania ćwiczenia. Waga oceny ze sprawozdań to 40%.

Zakres tematów:

Oczyszczanie związków organicznych (krystalizacja, destylacja, hydrodestylacja, chromatografia kolumnowa lub TLC).

Oczyszczanie związków organicznych poprzez wykorzystanie ich właściwości kwasowych lub zasadowych.

Wybrane reakcje charakterystyczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów, chlorków i bezwodników kwasowych, estrów (w tym tłuszczy), aminokwasów, białek, cukrów.

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują zaplanowane w harmonogramie ćwiczenia laboratoryjne.

Zapoznają się z sposobami pracy ze szkłem laboratoryjnym charakterystycznym dla chemii organicznej (np. montaż aparatury szklanej wykorzystujący połączenia szlifów).

Przeprowadzają oczyszczanie związków organicznych wybranymi metodami (destylacja, krystalizacja, chromatografia kolumnowa lub TLC) oraz wykonują proste syntezy organiczne.

Przeprowadzają wybrane reakcje charakterystyczne związków organicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Robert Socha 14/ szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Robert Socha 14/ szczegóły
3 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 14/ szczegóły
4 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.74
Paweł Szlachcic, Mateusz Kucharek 15/ szczegóły
5 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 14:45 - 17:00, sala 1.76
Paweł Szlachcic 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)