Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TBSBZ.T
Ćwiczenia audytoryjne (CWA) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Hart H.i współpracownicy, Chemia organiczna – krótki kurs, Wydawnictwa Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2009.

2. Kołodziejczyk A., Dzierzbicka K., Podstwy Chemii oganicznej, Wydawnictwo PG, 2018.

3. Cox P.A. Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Mc Murray J.,Chemia organiczna, tom 1-5, WNT, 2017.

5. Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia, wydawnictwo Nowa Era, 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne. Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji organicznych.

- właściwości najważniejszych pierwiastków i związków organicznych. Prezentuje

równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- posługiwać się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.

opisać wykonane doświadczenia chemiczne oraz zinterpretować obserwowane wyniki reakcji organicznych, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł;

- potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Przygotować pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

rozwiązać praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej związków organicznych.

- przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego;

- wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym oraz używania organicznych substancji chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia audytoryjne - pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę obejmujące materiał teoretyczny z zakresu wykładów i ćwiczeń - udział w ocenie końcowej przedmiotu 15%.

Zakres tematów:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

- Podstawy chemii organicznej. Hybrydyzacja, polaryzacja i polaryzowalność i ich wpływ na wiązania. Izomeria.

- Reakcje: substytucji i addycji. Efekt indukcyjny i mezomeryczny. Tautomeria.

- Właściwości i reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych. Wpływ struktury i podstawników na właściwości

kwasowo-zasadowe związków organicznych.

- Właściwości kwasowo-zasadowe aminokwasów, punkt izoelektryczny, jon obojnaczy, I,II,III, IV-rzędowa struktura białek, wiązanie peptydowe. Denaturacja (odwracalna i nieodwracalna). Aminokwasy C- i N- terminalne.

- Zjawisko mutarotacji cukrów prostych. Formy piranozy i furanozy heksoz. Mutarotacja

Metody dydaktyczne:

Zajęcia audytoryjne: studenci rysują wzory związków organicznych, ćwiczą pisanie reakcji organicznych, wykonują prezentacje na tematy z zakresu chemii organicznej. Prowadzący zajęcia omawia zagadnienia nowe dla studentów i sprawiające trudności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala zdalne
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala Wykładowa II
Oskar Michalski 10/ szczegóły
2 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala zdalne
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala Wykładowa II
Oskar Michalski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)