Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy nawodnień grawitacyjnych I.SYSGRAW.SI.IISXX
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podstawowa:

1. Ostromęcki J. 1973. Podstawy melioracji nawadniających. PWN, W-wa.

2. Kaczmarczyk S., Nowak L. 2006. Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań.

3. Prochal P. (red.). 1986. Podstawy melioracji rolnych. Tom. 2. PWRiL, W-wa.

Uzupełniająca:

1. Dzieżyc J. 1974. Nawadnianie roślin. PWRiL, W-wa.

2. Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa

3. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie. Wyd. Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

- zjawiska i prawa hydrauliczne opisujące przepływ cieczy w przewodach zamkniętych i korytach otwartych oraz warunki zachowania cieczy w spoczynku,

- zagadnienia dotyczące projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracji podstawowych i szczegółowych;

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

- sporządzać oraz odczytywać rysunki techniczne i geodezyjne, przygotować dokumentację graficzną oraz wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD,

- obliczać warunki przepływu wody w przewodach zamkniętych i korytach otwartych oraz prawidłowo zaprojektować hydrauliczne parametry budowli hydrotechnicznych,

- zaprojektować i eksploatować urządzenia oraz budowle melioracji podstawowych i szczegółowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

- świadomego zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz wykazywania dbałości o stan środowiska i własne zdrowie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51÷ 60 - dostateczny (3,0),

61 ÷ 70 - dostateczny plus (3,5),

71 ÷ 80 - dobry (4,0),

81 ÷ 90 - dobry plus (4,5),

91 ÷ 100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zakres tematów:

Podział nawodnień ze względu na cel ich realizacji. Działanie wody w procesie nawadniania.

Techniczna klasyfikacja nawodnień. Budowle na sieci nawadniającej.

Doprowadzenie wody na obiekt nawadniany i budowle na sieci doprowadzającej. Rodzaje doprowadzalników ich trasa i profil podłużny. Sprawność działania i straty przepływu na sieci doprowadzającej. Współczynnik sprawności doprowadzalników.

Projektowanie przekroju poprzecznego doprowadzalników. Obliczanie zapotrzebowania wody do nawodnień zwilżających. Wyznaczanie jednorazowych dawek polewowych.

Nawodnienia podsiąkowe i przesiąkowe – warunki stosowania. Obliczanie nawodnień podsiąkowych ze stałym piętrzeniem, ze zmiennym piętrzeniem, w tym w warunkach gleb organicznych.

Systemy nawodnień zalewowych. Obliczanie nawodnień zalewowych w warunkach płytkiego i głębokiego zalegania wód gruntowych. Współczynniki wykorzystania wody.

Systemy nawodnień stokowych. Obliczanie nawodnień stokowych. Nawadnianie bruzdowe – warunki stosowania i zasady obliczeń.

Wybór systemu nawodnień. Stan i perspektywy rozwoju nawodnień na świecie. Pogląd na kierunki melioracji nawadniających w Polsce oraz zarys ich rozwoju.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Ostrowski 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.