Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka Przestrzenna, Rozwój regionalny i wycena nieruchomości, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IGPRZ.SM.03
Nazwa: Gospodarka Przestrzenna, Rozwój regionalny i wycena nieruchomości, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna rozwój regionalny i wycena nieruchomości
gospodarka przestrzenna
gospodarka przestrzenna geoinformacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich), średnia z ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Gospodarka Przestrzenna spec. Rozwój regionalny i Wycena Nieruchomości - stacjonarne (do 23/24Z)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zwolniony jest z obowiązku odbywania studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast musi odbyć praktykę zawodową, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwent studiów II stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. planowania przestrzennego,

2. gospodarki przestrzennej,

3. gospodarki gruntami,

4. programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,

5. opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych,

6. formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania,

7. ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego,

8. systemów informacji przestrzennej,

9. tworzenie biznesplanu i podstawy zarządzania firmą,

10.Przetwarzanie infrastruktur danych przestrzennych przy użyciu GIS,

11. Podstawy projektowania urbanistycznego.

Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz.

Kompetencje zawodowe:

1. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przygotowanie projektów decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.

3. Opracowywanie warunków technicznych do przetargów na opracowywanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,

4. Przygotowanie i ocena materiałów inwentaryzacyjnych i studialnych na potrzeby sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5. Opracowywanie strategii rozwoju gminy,

6. Współdziałanie z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,

7. Uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,

8. Uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,

9. Opracowanie biznesplanu,

10. Umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania infrastruktur danych przestrzennych przy użyciu GIS,

11. Umiejętności w zakresie podstaw projektowania

Dalsze studia:

Spatial Management, specialization Development of Reions and Property Valuation

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)