Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: HZOHX.SM.03
Nazwa: ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, średnia ocen z okresu studiów, ocena na dyplomie, pozytywne zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zootechnika, specjalność „Hodowla i użytkowanie zwierząt” posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych, uwzględniając: organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; genetykę i metody pracy hodowlanej; żywienie zwierząt i paszoznawstwo; biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt; budownictwo inwentarskie; optymalizację warunków utrzymania zwierząt. Absolwent tej specjalności ma wiedzę dotyczącą rolnictwa ekologicznego i ochrony zasobów przyrodniczych. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje, organizować pracę zespołową oraz pełnić funkcję kierowniczą. Posiada przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstw i przedsiębiorstw produkcji zwierzęcej o różnych profilach technologicznych, jak też do podjęcia pracy w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i administracji rolniczej. Absolwent posiada również przygotowanie do pracy w gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych oraz ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi. Ponadto posiada umiejętność prowadzenia ferm zwierząt łownych, ośrodków rehabilitacji gatunków chronionych, schronisk dla bezdomnych zwierząt, itp. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach tej specjalności stanowią dobrą podstawę do podjęcia specjalistycznych studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie dyscyplin związanych z profilem kształcenia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)