Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacj. I st., spec. hodowla zwierząt

Informacje o programie studiów

Kod: HZOHX.SI.07
Nazwa: ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacj. I st., spec. hodowla zwierząt
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Posiada wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podstaw produkcji roślinnej. Posiada kwalifikacje w zakresie projektowania produkcji zwierzęcej oraz organizowania pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Zna zasady planowania i użytkowania odpowiedniej bazy paszowej dla zwierząt. Ma kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa oraz zna podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej, potrafi posługiwać się rachunkiem ekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu praw rynku i nowoczesnego marketingu w produkcji zwierzęcej. Posiada podstawową wiedzę w dziedzinie kierowania zespołami ludzkimi. Ma umiejętności w posługiwaniu się technikami komputerowymi w zakresie normowania pasz, zarządzania stadem oraz tworzenia komputerowych baz danych.

Ma przygotowanie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach hodowlanych, nadzorze hodowlanym, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, w zakładach przetwórczych, gospodarstwach rodzinnych oraz instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa, jak też organach administracji państwowej i samorządowej.

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

Treści nauczania:

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)