Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacj. I st., spec. hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt

Informacje o programie studiów

Kod: HZOEX.SI.07
Nazwa: ZAKOŃCZONY - Zootechnika, stacj. I st., spec. hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich poszerzoną o problematykę rolnictwa ekologicznego i ochrony zasobów przyrodniczych – w szczególności: ekologicznej produkcji zwierzęcej, ochrony różnorodności biologicznej, projektowania gospodarstw ekologicznych, ekotoksykologii, gospodarowania populacjami zwierząt wolnożyjących, tworzenia i utrzymywania rezerw genetycznych.

Posiada specjalne kwalifikacje i umiejętności przydatne w pracy w gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych oraz ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi. Ma przygotowanie do prowadzenia ferm zwierząt łownych, ośrodków rehabilitacji gatunków chronionych, schronisk dla bezdomnych zwierząt, itp.

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)