Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek Bioinżynieria zwierząt I stopień

Informacje o programie studiów

Kod: HBOBY.SI.07
Nazwa: kierunek Bioinżynieria zwierząt I stopień
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: bioinżynieria zwierząt
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - kierunek Bioinżynieria zwierząt
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Bioinżynieria zwierząt posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz specjalistyczną z zakresu: nowoczesnych metod i technik metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Absolwent posiada również kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli zwierząt oraz biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania nowoczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent studiów inżynierskich będzie mógł podjąć pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Podstawą dalszego rozwoju jest możliwość aplikowania na studia drugiego stopnia (magisterskie) w najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych, a także umiejętność planowania badań i pisania opracowań naukowych. Absolwent studiów kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)