Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek Biologia stosowana, stacjonarne I stopień

Informacje o programie studiów

Kod: HBIOY.SL.06
Nazwa: kierunek Biologia stosowana, stacjonarne I stopień
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3 lata
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: biologia stosowana
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • praca dyplomowa licencjacka (lic) - kierunek Biologia stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach z dziedzin nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu: biologii komórki, mikrobiologii, botaniki, fizjologii i anatomii roślin, zoologii, anatomii zwierząt i człowieka, biochemii ogólnej, fizjologii zwierząt i środowiskowej, embriologii i biologii rozrodu zwierząt, ekologii, genetyki ogólnej, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, immunologii, ochrony środowiska, biologicznych uwarunkowań hodowli i żywienia zwierząt, ochrony i eksploatacji zasobów zwierząt wolno żyjących - w programie studiów istotną część stanowią treści z zakresu biologii aplikacyjnej. Absolwent nabywa umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu biologii stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem języka naukowego. Poza wiedzą związaną z kierunkiem studiów, absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi technikami badawczymi. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych, instytucjach naukowo-badawczych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego).

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)