Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Inżynieria Produkcji Rolniczej, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AZPRX.NI.07
Nazwa: specjalność: Inżynieria Produkcji Rolniczej, niestacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria produkcji rolniczej
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych, chemii i fizyki oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Posiada znajomość zasad planowania i projektowania procesów i wyrobów, kontroli i oceny ich jakości, sposobów konserwowania, pakowania, magazynowania oraz transportu surowców i wyrobów. Zna metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji.

Posiada umiejętności menadżerskie i inżynierskie, umożliwiające rozwiązywanie zagadnień z zakresu inżynierii produkcji i przetwórstwa surowców rolno-spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, w tym: projektowania i wdrażania nowych oraz nadzorowania i sterowania istniejącymi procesami i systemami produkcyjnymi opartymi na tradycyjnych i zautomatyzowanych liniach wytwórczych.

Ponadto potrafi organizować i koordynować na poziomie operacyjnym prace zespołów pracowniczych realizujących zadania projektowe, produkcyjne, logistyczne i usługowe; jest przygotowany do udziału i wdrażania prac badawczo – rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych związanych z przetwórstwem surowców pochodzenia biologicznego przeznaczonych na cele żywnościowe i nieżywnościowe, w tym także na cele energetyczne.

Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia.

Zdobyta podczas studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach specjalizujących się w handlu, produkcji oraz przetwórstwie surowców biologicznych , a także w jednostkach administracji publicznej i instytucjach doradczych realizujących zadania z zakresu obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku ZiIP i kierunkach pokrewnych oraz jest otwarty na ciągłe uzupełnianie wykształcenia na kursach i studiach. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)