Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

specjalność: Inżynieria Produkcji Rolniczej, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: AZPRX.NI.07
  Nazwa: specjalność: Inżynieria Produkcji Rolniczej, niestacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria produkcji rolniczej
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Drugi semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Trzeci semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Czwarty semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Piąty semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Szósty semestr, inżynieria produkcji rolniczej
Siódmy semestr, inżynieria produkcji rolniczej

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych, chemii i fizyki oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Posiada znajomość zasad planowania i projektowania procesów i wyrobów, kontroli i oceny ich jakości, sposobów konserwowania, pakowania, magazynowania oraz transportu surowców i wyrobów. Zna metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji.

Posiada umiejętności menadżerskie i inżynierskie, umożliwiające rozwiązywanie zagadnień z zakresu inżynierii produkcji i przetwórstwa surowców rolno-spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, w tym: projektowania i wdrażania nowych oraz nadzorowania i sterowania istniejącymi procesami i systemami produkcyjnymi opartymi na tradycyjnych i zautomatyzowanych liniach wytwórczych.

Ponadto potrafi organizować i koordynować na poziomie operacyjnym prace zespołów pracowniczych realizujących zadania projektowe, produkcyjne, logistyczne i usługowe; jest przygotowany do udziału i wdrażania prac badawczo – rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych związanych z przetwórstwem surowców pochodzenia biologicznego przeznaczonych na cele żywnościowe i nieżywnościowe, w tym także na cele energetyczne.

Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia.

Zdobyta podczas studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach specjalizujących się w handlu, produkcji oraz przetwórstwie surowców biologicznych , a także w jednostkach administracji publicznej i instytucjach doradczych realizujących zadania z zakresu obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku ZiIP i kierunkach pokrewnych oraz jest otwarty na ciągłe uzupełnianie wykształcenia na kursach i studiach. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.