Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Infrastruktura i Logistyka, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AZPLX.SM.03
Nazwa: specjalność: Infrastruktura i Logistyka, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji infrastruktura i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutację na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przeprowadzono w oparciu o oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku, tj. technicznych, rolniczych oraz ekonomicznych. Pierwszeństwo kandydowania na studia drugiego stopnia przysługiwało absolwentom studiów pierwszego stopnia, tego samego kierunku. Liczbę przyjętych studentów określał limit przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji łączy treści nauczania z zakresu wiedzy technicznej z treściami z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji i przetwórstwa surowców, uzupełnione o treści kształcenia specjalistycznego z zakresu wybranej specjalności.

Absolwent studiów magisterskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji surowców pochodzenia biologicznego oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu: technologii i inżynierii przechowalnictwa; systemów utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych i systemów kontroli produkcji; systemów zarządzania bazami danych oraz z zakresu ekonomiki agrofirmy.

Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz zarządzania tą produkcją; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej a także bankowości; organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji. Absolwent umie współpracować z ludźmi oraz jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach kompleksu gospodarki żywnościowej i agrobiznesu; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe i makrokierunki.

Według wymagań ogólnych standardów kształcenia, studia stacjonarne drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 90.

Według ramowych treści kształcenia, na realizację kierunkowych treści kształcenia (z zakresu: zarządzania strategicznego; organizacji systemów produkcyjnych; zintegrowanych systemów zarządzania; prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie; zarządzania projektem i innowacjami; systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą) przeznaczonych powinno być minimum 150 godzin zajęć i 15 punktów ECTS.

Programy nauczania powinny obejmować treści kierunkowe z wybranego zakresu inżynierii produkcji (surowców spożywczych i biosurowców nieżywnościowych) odpowiadającego jednemu lub dwóm kierunkom studiów technicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 7 punktów ECTS.

Programy nauczania powinny przewidywać wykonanie samodzielnej pracy przejściowej.

Według standardów przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)