Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Infrastruktura i Logistyka, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AZPLX.NM.03
Nazwa: specjalność: Infrastruktura i Logistyka, niestacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji infrastruktura i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, tj. rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia, tj. studia magisterskie, umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii produkcji artykułów rolniczych i żywnościowych oraz przygotowują do twórczej pracy w przedsiębiorstwach kompleksu gospodarki żywnościowej.

Absolwenci są przygotowani do: twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz zarządzania tą produkcją; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej a także bankowości; organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji. Absolwenci umieją współpracować z ludźmi oraz są przygotowani do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach kompleksu gospodarki żywnościowej; przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Specjaliści z zakresu infrastruktury i logistyki posiadają wiedzę z zakresu inżynierii zintegrowanych systemów produkcji rolniczej oraz inżynierii produkcji gastronomicznej, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, spedycji i zarządzania transportem oraz ekologistyki. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania systemów logistycznych w przemyśle rolno-spożywczym oraz projektowania technicznej infrastruktury wsi, planowania zużycia nośników energii oraz planowania audytu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstw agrobiznesu.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Standardy kształcenia obejmują minimum 150 godz. treści kierunkowych z zakresu: zarządzania strategicznego; organizacji systemów produkcyjnych; zintegrowanych systemów zarządzania; prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie; zarządzania projektem i innowacjami; systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą. W standardach kształcenia uwzględnione jest także minimum 60 godz. treści kierunkowych z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i żywnościowej, tj.: inżynierii produkcji gastronomicznej oraz charakterystyczne dla rejonu Małopolski zagadnienia zintegrowanego użytkowania terenów górzystych. W trakcie pierwszego semestru student wykonuje pracę przejściową, przygotowującą do samodzielnego prowadzenia badań i samodzielnej realizacji pracy dyplomowej.

Łącznie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia student realizuje 540 godz. zajęć, w tym 321 godz. ćwiczeń i seminariów.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)