Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek: Technika rolnicza i leśna , stacjonarne,II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATRXY.SM.03
Nazwa: kierunek: Technika rolnicza i leśna , stacjonarne,II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technika rolnicza i leśna ekoenergetyka
technika rolnicza i leśna mechatronika
technika rolnicza i leśna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutację na kierunek Technika Rolnicza i Leśna przeprowadzono w oparciu o oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Technika rolnicza i leśna, tj. rolniczych i technicznych oraz ekonomicznych. Pierwszeństwo kandydowania na studia drugiego stopnia przysługiwało absolwentom studiów pierwszego stopnia, tego samego kierunku. Liczbę przyjętych studentów określał limit przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Technika Rolnicza i Leśna- stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Kierunek technika rolnicza i leśna łączy treści nauczania z zakresu wiedzy rolniczej z treściami technicznymi, uzupełnione o treści kształcenia podstawowego i specjalistycznego z zakresu wybranej specjalności.

Absolwent studiów magisterskich kierunku technika rolnicza i leśna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji rolniczej, leśnej i spożywczej oraz z zakresu informatyki stosowanej, w tym: eksploatacji istniejących i projektowania nowych systemów technicznych wykorzystywanych w kompleksie gospodarki żywnościowej; podejmowania decyzji projektowych, modelowania i optymalizacji konstrukcji; wykonawstwa i zasad eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej; planowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; bezpieczeństwa systemów danych oraz inżynierii oprogramowania.

Absolwent specjalności Mechatronika posiada zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii biosystemów oraz stosowanych w niej układach mechaniki, elektroniki, elektromechaniki, automatyki, robotyki oraz programowania. Absolwent potrafi podejmować twórcze działania innowacyjne w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, planować i prowadzić działalność badawczą, identyfikować ograniczenia i możliwości stosowania mechatroniki w budowie maszyn i urządzeń, modelować i symulować działanie podstawowych układów mechatronicznych, nadzorować i eksploatować systemy sterowania i wizualizacji procesów mechatronicznych. Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi, rozwiązywać problemy w zakresie projektowania, integracji, eksploatacji i diagnozowania urządzeń mechatronicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i elektromaszynowym.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy w: sektorze produkcji rolniczej i usług technicznych, przemyśle spożywczym, a szczególnie w działach energetycznych zakładów przemysłowych, jednostkach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego oraz jednostkach administracji państwowej i terenowej. Po ukończeniu specjalistycznego kształcenia absolwent może pracować w zawodzie nauczyciela. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)