Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek: Technika rolnicza i leśna , niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: ATRXY.NM.03
  Nazwa: kierunek: Technika rolnicza i leśna , niestacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: technika rolnicza i leśna
Kierunki do
wyboru:
technika rolnicza i leśna ekoenergetyka
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, ekoenergetyka
Drugi semestr, ekoenergetyka
Trzeci semestr, ekoenergetyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Technika rolnicza i leśna, tj. rolniczych i technicznych oraz ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska - Technika Rolnicza i Leśna - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia, tj. studia magisterskie, umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii rolniczej oraz przygotowują do twórczej pracy w przedsiębiorstwach kompleksu gospodarki żywnościowej.

Absolwenci są przygotowani do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i układu gleba - maszyna - roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwentów pozwala im podjąć pracę w: sektorze produkcji rolniczej; sektorze usług technicznych; przemyśle spożywczym; zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego; placówkach doradztwa rolniczego; administracji państwowej i terenowej, a po ukończeniu specjalistycznego kształcenia także w zawodzie nauczyciela. Absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci specjalności Ekoenergetyka i technika leśna posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Standardy kształcenia obejmują minimum 150 godz. treści kierunkowych z zakresu: zarządzania strategicznego; organizacji systemów produkcyjnych; zintegrowanych systemów zarządzania; prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie; zarządzania projektem i innowacjami; systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą. W standardach kształcenia uwzględnione jest także minimum 60 godz. treści kierunkowych z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i żywnościowej, tj.: inżynierii surowców spożywczych oraz inżynierii biosurowców nieżywnościowych. W trakcie pierwszego semestru student wykonuje pracę przejściową, przygotowującą do samodzielnego prowadzenia badań i samodzielnej realizacji pracy dyplomowej.

Standardy kształcenia uzupełniają treści kształcenia charakterystyczne dla wybranej specjalności. Nauczanie na specjalności Inżynieria produkcji rolniczej uzupełniają m.in. treści kształcenia z zakresu: inżynierii przechowywania żywności; systemów utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych; systemów kontroli produkcji; projektowania i zarządzania zintegrowanymi systemami energetycznymi; systemów zarządzania bazami danych oraz ekonomiki inżynierii produkcji w agrofirmie.

Łącznie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia student realizuje 540 godz. zajęć, w tym 325 godz. ćwiczeń i seminariów.