Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Technika i Energetyka, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATRTX.SI.07
Nazwa: specjalność: Technika i Energetyka, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technika rolnicza i leśna technika i energetyka
technika rolnicza i leśna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Technika Rolnicza i Leśna była przeprowadzona w oparciu o wyniki egzaminu dojrzałości dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Dla kierunku Technika Rolnicza i Leśna przedmiotem kierunkowym w postępowaniu rekrutacyjnym był do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jeden z pośród trzech: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka. Wszystkie preferowane przedmioty były równe. Podstawą klasyfikacji był wynik z przedmiotu kierunkowego oraz połówkowe wyniki z języka polskiego i języka obcego. W przypadku braku przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości kandydat mógł złożyć dokumenty, ale uzyskał punkty tylko za język polski i obcy. Łączna suma punktów stanowiła kryterium przyjęcia lub nie przyjęcia na I rok studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska - Technika Rolnicza i Leśna - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Technika Rolnicza i Leśna ze specjalnością Technika i Energetyka jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich, ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Uzupełnienie standardów kształcenia o treści z zakresu: alternatywnych źródeł energii, planowania energetycznego, metrologii, zarządzania jakością i gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym oraz organizacji i ekonomiki usług technicznych powoduje, że inżynier tej specjalności jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna i rolnicza oraz umiejętności organizacyjne. Zna systemy użytkowania urządzeń technicznych. Potrafi dobrać maszyny do potrzeb instalacji energetycznej i stosować zasady poprawnej eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych. Zna technologie produkcji i wykorzystania biopaliw.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

Według wymagań ogólnych standardów kształcenia, studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)