Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Ekoenergetyka, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATREX.SM.03
Nazwa: specjalność: Ekoenergetyka, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technika rolnicza i leśna ekoenergetyka
technika rolnicza i leśna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutację na kierunek Technika Rolnicza i Leśna przeprowadzono w oparciu o oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Technika rolnicza i leśna, tj. rolniczych i technicznych oraz ekonomicznych. Pierwszeństwo kandydowania na studia drugiego stopnia przysługiwało absolwentom studiów pierwszego stopnia, tego samego kierunku. Liczbę przyjętych studentów określał limit przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Technika Rolnicza i Leśna- stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Kierunek technika rolnicza i leśna łączy treści nauczania z zakresu wiedzy rolniczej z treściami technicznymi, uzupełnione o treści kształcenia podstawowego i specjalistycznego z zakresu wybranej specjalności.

Absolwent studiów magisterskich kierunku technika rolnicza i leśna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji rolniczej, leśnej i spożywczej oraz z zakresu informatyki stosowanej, w tym: eksploatacji istniejących i projektowania nowych systemów technicznych wykorzystywanych w kompleksie gospodarki żywnościowej; podejmowania decyzji projektowych, modelowania i optymalizacji konstrukcji; wykonawstwa i zasad eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej; planowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; bezpieczeństwa systemów danych oraz inżynierii oprogramowania.

Absolwent specjalności Ekoenergetyka posiada zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, technologii i techniki stosowania biopaliw, oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiada umiejętności w zakresie planowania i wykonawstwa audytu energetycznego, projektowania przedsięwzięć termo modernizacyjnych, oceny ich efektywności oraz projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy w: sektorze produkcji rolniczej i usług technicznych, przemyśle spożywczym, a szczególnie w działach energetycznych zakładów przemysłowych, jednostkach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego oraz jednostkach administracji państwowej i terenowej. Po ukończeniu specjalistycznego kształcenia absolwent może pracować w zawodzie nauczyciela. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji łączy treści nauczania z zakresu wiedzy technicznej z treściami z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji surowcowej oraz przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego. Uzupełnienie programu studiów stanowią treści kształcenia ogólnego i podstawowego oraz specjalistycznego, poszerzające wiedzę z zakresu techniki i energetyki, informatyki oraz organizacji i logistyki.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnością inżynieria produkcji i logistyka posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Obejmują one: projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowanie obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi. Potrafi formułować zadania z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.

Potrafi wykorzystać wiedzę techniczno-technologiczną o procesach logistycznych oraz nowoczesne technologie informacyjne do planowania procesów w technologiach transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji towarów. Potrafi dobierać urządzenia magazynowe oraz transportowe w zależności od technologii składowania, rodzaju oraz postaci przechowywanych produktów w gospodarce żywnościowej. Posiada umiejętności obsługi oprogramowania informatycznego oraz systemów GIS i GPS w logistyce.

Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, do organizowania i zarządzania personelem oraz do koordynowania prac zespołów pracowniczych. Może brać udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych w obszarze innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udział w pracach z zakresu doradztwa technicznego i organizacyjnego.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne w sektorze agrobiznesu. Posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze produkcji surowcowej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)