Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

specjalność: Ekoenergetyka i Technika Leśna, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATREX.NM.03
Nazwa: specjalność: Ekoenergetyka i Technika Leśna, niestacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technika rolnicza i leśna ekoenergetyka i technika leśna
technika rolnicza i leśna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Technika rolnicza i leśna, tj. rolniczych i technicznych oraz ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Technika Rolnicza i Leśna - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia, tj. studia magisterskie, umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii rolniczej oraz przygotowują do twórczej pracy w przedsiębiorstwach kompleksu gospodarki żywnościowej.

Absolwenci są przygotowani do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i układu gleba - maszyna - roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwentów pozwala im podjąć pracę w: sektorze produkcji rolniczej; sektorze usług technicznych; przemyśle spożywczym; zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego; placówkach doradztwa rolniczego; administracji państwowej i terenowej, a po ukończeniu specjalistycznego kształcenia także w zawodzie nauczyciela. Absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci specjalności Ekoenergetyka i technika leśna posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.

Dalsze studia:

Studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz z zakresu informatyki stosowanej, w tym: eksploatacji istniejących i projektowania nowych systemów technicznych wykorzystywanych w kompleksie gospodarki żywnościowej; podejmowania decyzji projektowych, modelowania i optymalizacji konstrukcji; wykonawstwa i zasad eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej; planowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; bezpieczeństwa systemów danych oraz inżynierii oprogramowania.

Standardy kształcenia obejmują minimum 60 godz. treści podstawowych z zakresu matematyki, statystyki i systemów informatycznych oraz 150 godz. treści kierunkowych z zakresu: inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej; projektowania systemów technicznych; planowania infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Standardy kształcenia uzupełniają treści kształcenia charakterystyczne dla wybranej specjalności. Nauczanie na specjalności Ekoenergetyka i technika leśna uzupełniają m.in. treści kształcenia z zakresu: techniki leśnej; rolniczych surowców energetycznych; technik produkcji, standaryzacji i stosowania biopaliw; zintegrowanych źródeł ciepła, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Łącznie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia realizowanych jest 567 godz. zajęć, w tym 303 godz. ćwiczeń i seminariów.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)