Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i Logistyka, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATLXZ.SI.07
Nazwa: Transport i Logistyka, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: transport i logistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Transport i Logistyka była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, chemii, biologii i geografii

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska ( inż.) - kierunek transport i logistyka, stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny jest przygotowany do pracy zawodowej w sektorze transport-spedycja-logistyka (TSL). Posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa, w tym prawa autorskiego i ochrony patentowej, w obszarze transportu i logistyki. Absolwent zna metody wykorzystywane w analizie cyklu życia obiektów i systemów technicznych, czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury transportowej oraz magazynowej, procedury i metody przechowywania towarów, właściwości materiałów konstrukcyjnych oraz zasady konstrukcji i eksploatacji przestrzeni magazynowych. Potrafi wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne, a także zastosować elementy elektrotechniki i elektroniki, automatyki, robotyki oraz techniki komputerowe do projektowania urządzeń technicznych oraz eksploatacji systemów i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Absolwent zna budowę podstawowych oraz nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów technicznych występujących w transporcie i logistyce, rozumie procesy i zasady ich eksploatacji oraz zna i wykorzystuje metody diagnostyki. Zna i stosuje normy i przepisy z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Potrafi, z wykorzystaniem odpowiednich systemów i metod stosowanych w organizacji, zarządzać magazynami, produkcją i usługami oraz jakością w sektorze TSL.

Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Absolwent potrafi zbierać i interpretować informacje, przeprowadzać obserwacje i pomiary oraz wykonać pracę badawczą i projektową, a także przygotować wystąpienie ustne. Potrafi również planować, organizować i optymalizować procesy logistyczne, a także dokonywać oceny ekonomicznej w zakresie działalności przedsiębiorstw w sektorze TSL.

Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej, samokształcenia i doskonalenia zawodowego, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Absolwent włada językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo – spedycyjnych, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową, a także zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej. Osoby posiadające ww. kwalifikacje są przygotowane do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)