Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek: Renewable Energy Sources and Waste Management, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AOZYY.SM.03
Nazwa: kierunek: Renewable Energy Sources and Waste Management, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management, tj. rolniczych, przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management ma pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management. Posiada podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu Renewable Energy Sources and Waste Management obejmującą projektowe zadania inżynierskie dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dostosowaną do kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management, w tym rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management, Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę właściwą dla kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management.

Absolwent kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management dokonuje samodzielnie wszechstronnej analizy procesów typowych dla kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich, w tym ich oryginalność. Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) podejmowanych działań inżynierskich. W pracy zawodowej stosuje zasady BHP. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów. Identyfikuje i formułuje specyfikację zadania inżynierskiego charakterystycznego dla Renewable Energy Sources and Waste Management, samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Absolwent kierunku Renewable Energy Sources and Waste Management ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. Rozumie pozatechniczny aspekt i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia niekorzystnych skutków wykonywanej działalności w zakresie Renewable Energy Sources and Waste Management).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)