Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AOZXZ.NM.03
Nazwa: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, niestacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, tj. rolniczych, przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska - Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami ma pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku OZEiGO. Posiada podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu OZEiGO obejmującą projektowe zadania inżynierskie dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dostosowaną do kierunku OZEiGO, w tym rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku OZEiGO, Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę właściwą dla kierunku OZEiGO.

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami dokonuje samodzielnie wszechstronnej analizy procesów typowych dla kierunku OZEiGO, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich, w tym ich oryginalność. Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) podejmowanych działań inżynierskich. W pracy zawodowej stosuje zasady BHP. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów. Identyfikuje i formułuje specyfikację zadania inżynierskiego charakterystycznego dla OZEiGO, samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. Rozumie pozatechniczny aspekt i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia niekorzystnych skutków wykonywanej działalności w zakresie OZEiGO).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)