Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: AOZXY.NI.07
  Nazwa: kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, niestacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7semestrów)
Kierunki: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Kierunki do
wyboru:
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami gospodarka odpadami
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Drugi semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Trzeci semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Czwarty semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Piąty semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Szósty semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Siódmy semestr, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Pozostałe toki nauczania

Piąty semestr, Gospodarka Odpadami
Szósty semestr, Gospodarka Odpadami
Siódmy semestr, Gospodarka Odpadami
Piąty semestr, Odnawialne Źródła Energii
Szósty semestr, Odnawialne Źródła Energii
Siódmy semestr, Odnawialne Źródła Energii

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, chemii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska - Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent studiów inżynierskich ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku OZEiGO. Potrafi podołać zadaniom eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma szczegółową wiedzę z zakresu OZEiGO obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dostosowaną do kierunku OZEiGO, w tym na temat funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Zna podstawowe metody, techniki, technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, kierunku OZEiGO.

Umiejętności: Absolwent studiów inżynierskich posiada umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, właściwych dla kierunku OZEiGO, potrafi je analizować, interpretować, wyciągać wnioski i uzasadniać opinie. Potrafi ocenić działanie elementów układu mechanicznego, przeprowadzić eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę prawidłowości działania układu. Dokonuje analizy procesów typowych dla kierunku OZEiGO, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Zna wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaprojektować proste urządzenie, system lub proces typowe dla kierunku OZEiGO, wykorzystując właściwe metody techniki i narzędzia. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Kompetencje: Absolwent studiów inżynierskich rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczny aspekt i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Równocześnie potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie ochrony środowiska).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.