Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek: Inżynieria Biosystemów, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: AIBXY.SI.07
Nazwa: kierunek: Inżynieria Biosystemów, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: inżynieria biosystemów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
inżynieria biosystemów mechatronika w inżynierii biosystemów
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Inżynieria Biosystemów była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska - Inżynieria Biosystemów - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria biosystemów posiada szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej oraz energetyki, jak również systemów IT. Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą ekoenergetyki uwzględniającą specyfikę i potencjał obszarów wiejskich. Posiada podstawową wiedzę o sposobach realizacji prac badawczych o charakterze naukowym. Absolwent kierunku inżynieria biosystemów posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia i formalizowania opisów inżynierskich oraz elastyczność w dostosowywaniu się do realnych warunków rynkowych. Potrafi wykonywać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, ukierunkowane na potrzeby zaawansowanego technicznie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej oraz komunalnej jak również przemysłu. Potrafi wykorzystać nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych, a także technik analitycznych. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce. Absolwent potrafi wykorzystywać najnowsze technologie IT przy realizacji projektów inżynierskich i eksperymentach naukowych w obrębie kierunku studiów. Jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie, na stanowiskach związanych z zagadnieniami technologicznymi, informatycznymi, procesowymi lub gospodarki komunalnej. Absolwent kierunku inżynieria biosystemów ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria biosystemów uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk technicznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce, technik analitycznych oraz systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych systemów produkcyjnych, firmach serwisujących i nadzorujących urządzenia i systemy diagnostyki obiektów biologicznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych środowiska przyrodniczego, produkcyjnego i leczniczego.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. W sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia ( DZ.U.Nr 116,poz.1004 z późn.zm.) Standardy określają wymagania ogólne ,w tym liczbę ogdzin zajęć,sylwetkę absolwenta,treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego,podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)