Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek: Inżynieria Biosystemów, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: AIBXY.SI.07
  Nazwa: kierunek: Inżynieria Biosystemów, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: inżynieria biosystemów
Kierunki do
wyboru:
inżynieria biosystemów mechatronika w inżynierii biosystemów
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, Inżynieria Biosystemów
Drugi semestr, Inżynieria Biosystemów
Trzeci semestr, Inżynieria Biosystemów
Czwarty semestr, Inżynieria Biosystemów
Piąty semestr, Inżynieria Biosystemów
Szósty semestr, Inżynieria Biosystemów
Siódmy semestr, Inżynieria Biosystemów
Piąty semestr, Mechatronika w inżynierii biosystemów
Szósty semestr, Mechatronika w inżynierii biosystemów
Siódmy semestr, Mechatronika w inżynierii biosystemów

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Inżynieria Biosystemów była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska - Inżynieria Biosystemów - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria biosystemów posiada szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej oraz energetyki, jak również systemów IT. Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą ekoenergetyki uwzględniającą specyfikę i potencjał obszarów wiejskich. Posiada podstawową wiedzę o sposobach realizacji prac badawczych o charakterze naukowym. Absolwent kierunku inżynieria biosystemów posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia i formalizowania opisów inżynierskich oraz elastyczność w dostosowywaniu się do realnych warunków rynkowych. Potrafi wykonywać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, ukierunkowane na potrzeby zaawansowanego technicznie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej oraz komunalnej jak również przemysłu. Potrafi wykorzystać nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych, a także technik analitycznych. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce. Absolwent potrafi wykorzystywać najnowsze technologie IT przy realizacji projektów inżynierskich i eksperymentach naukowych w obrębie kierunku studiów. Jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie, na stanowiskach związanych z zagadnieniami technologicznymi, informatycznymi, procesowymi lub gospodarki komunalnej. Absolwent kierunku inżynieria biosystemów ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria biosystemów uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk technicznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce, technik analitycznych oraz systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych systemów produkcyjnych, firmach serwisujących i nadzorujących urządzenia i systemy diagnostyki obiektów biologicznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych środowiska przyrodniczego, produkcyjnego i leczniczego.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. W sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia ( DZ.U.Nr 116,poz.1004 z późn.zm.) Standardy określają wymagania ogólne ,w tym liczbę ogdzin zajęć,sylwetkę absolwenta,treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego,podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.