Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
Dokumenty RODO dla studentów:

UWAGA !!!

Numery rachunków wirtualnych od 1 października 2020 r. zostały zmodyfikowane na numer rozliczeniowy wg standardu Alior Banku S.A. Od 01 października 2020 r. do obsługi płatności należy wybrać rachunek bankowy ALIOR BANK S.A.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty na dotychczasowe rachunki wirtualne w standardzie BPH S.A. będą obsługiwane do 31.12.2020 r.

Dostęp do POCZTY ELEKTRONICZNEJ w domenie @student.urk.edu.pl, odbywa się poprzez logowanie do serwisu Microsoft 365. Po zalogowaniu należy wybrać w lewym górnym rogu 9 kropek i kliknąć usługę Outlook (logowanie odbywa się przy użyciu tych samych poświadczeń co do MS Teams). Link do logowania https://portal.office.com/

Aplikacja do zajęć zdalnych pod nazwą "TEAMS" dostępna jest z poziomu Office365 w chmurze (https://login.microsoftonline.com/).

W celu dostępu do aplikacji należy podać:

  • login (imię.nazwisko@student.urk.edu.pl)
  • hasło do poczty w domenie student.urk.edu.pl / urk.edu.pl

W celu uzyskania/odzyskania hasła do usługi TEAMS proszę o kontakt pod email helpdeskURK@urk.edu.pl z podaniem Imienia, Nazwiska i numeru albumu/indeksu. Nie dotyczy osób nowo przyjętych na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji o aplikacji Teams pod adresem https://urk.edu.pl/ms_teams.

Pozostałe informacje dot. funkcjonowania systemów informatycznych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dostępne są pod adresem https://urk.edu.pl/index/site/6068

Dział Informatyki UR prowadzi prace mające na celu udostępnienie użytkownikom zmiany hasła w Office365.

Informacje Bieżące

Aplikacja Mobilny USOS UR już dostępna!

Od 28 lutego 2019 studenci i pracownicy URK mogą pobierać aplikację Mobilny USOS. To stworzony z myślą o użytkownikach smartfonów program, który ma poprawić funkcjonalność USOS jako systemu do obsługi toku studiów. Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

Pozostałe Informacje
Nowy numer konta!

Informujemy, iż od dnia 1 października 2013 roku funkcjonuje nowy numer konta do wpłat za odsetki od nieterminowej wpłaty.

Numer konta za odsetki widnieje w zakładce Dla Studentów - Płatności.

Uwaga dotycząca procedur zaliczania kursów/semestru

W związku z wdrażaniem elektronicznego indeksu zwracamy uwagę na obowiązujące od 1.10.2012 r. zapisy Regulaminu Studiów.

Komunikaty wydziałowe dotyczące toku studiów będą zamieszczane na wydziałowych stronach www. W tym celu wprowadzono możliwość przejścia z menu USOSweb, po lewej stronie aktualnej strony.

Od bieżącej sesji student jest zobowiązany między innymi do:

  1. posiadania aktywnego konta na serwerze, umożliwiającego dostęp do systemu USOSweb,
  2. okazania na egzaminie dowodu tożsamości, legitymacji lub indeksu,
  3. sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOSweb,
  4. zgłaszania nauczycielowi, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia, niezgodności oceny ogłoszonej ustnie z oceną wpisaną do systemu USOSweb,
  5. zgłaszania dziekanowi faktu nie wpisania w systemie USOSweb oceny z egzaminu lub zaliczenia w terminach określonych zarządzeniem,
  6. niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

Plan rozliczenia kursu/przedmiotu/modułu w sesjach przygotowuje starosta roku w porozumieniu z nauczycielem, któremu zlecono prowadzenie tej formy nauczania. Daty zaliczeń/egzaminów muszą mieścić się w wyznaczonych przez Rektora okresach sesji. Dziekan zatwierdza plan zaliczeń kursów/przedmiotów modułów w sesji i podaje do wiadomości studentów przed jej rozpoczęciem.

Zaliczeniu podlegają zajęcia przewidziane na dany semestr w planie studiów dla danego kierunku oraz zajęcia, na które student zarejestrował się i/lub został skierowany decyzją dziekana.

Zajęcia zalicza prowadzący nauczyciel na podstawie oceny wyników pracy studenta i osiągniętych efektów kształcenia w całym semestrze/roku.

Zaliczenie zajęć jest etapem dopuszczenia do zaliczenia kursu/przedmiotu/modułu.

Jeżeli student nie może uczestniczyć w zaliczeniu kursu/przedmiotu/modułu w wyznaczonym terminie, winien przedłożyć nauczycielowi usprawiedliwienie w ciągu 7 dni roboczych. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu w wyznaczonym terminie jest podstawą do nie zaliczenia i wpisania w dokumentach oceny niedostatecznej.

Wpis na następny semestr powinien nastąpić: na semestr zimowy do 1 października, a na semestr letni do 1 marca.

Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich